naplnuje se co je psáno v Torah -5 kniha PROTOŽE TO JE VŮLE EL šadaj a nikdo to nemůže změnit budtete kochavi a barnea jen diváky nebudou fungovat obranné systémy na které tak spoléháte a rakety budou dopadat jako šípy 100 tisí .........

 

                 5 kniha Moše 28 kapitola

 • 15Jestliže však nebudeš ADONAJ , svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení:
 • 16Prokletý budeš ve městě a prokletý budeš na poli.
 • 17Prokletý bude tvůj koš i tvá díže.
 • 18Prokletý bude plod tvého života i plodiny tvé role, vrh tvého skotu i přírůstek tvého bravu.
 • 19Prokletý budeš při svém vcházení a prokletý při svém vycházení.
 • 20Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil.
 • 21Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit.
 • 22Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš.
 • 23Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná.
 • 24Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach; budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš zahlazen.
 • 25Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen. Jednou cestou proti nepříteli vytáhneš a sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země.
 • 26Tvá mrtvola bude pokrmem všemu nebeskému ptactvu i zemskému zvířectvu a nikdo je nezaplaší.
 • 27Adonaj  tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit.
 • 28Adonaj  tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli.
 • 29O poledni budeš tápat jako tápe slepý ve tmě. Na svých cestách nebudeš mít zdar, stále budeš týrán a odírán, po všechny dny, a nikdo tě nezachrání.
 • 30Zasnoubíš se s ženou, a jiný muž ji zneuctí, vystavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet, vysázíš vinici, a nebudeš z ní sklízet.
 • 31Tvůj býk bude poražen před tvýma očima, avšak jíst z něho nebudeš. Tvůj osel ti bude uchvácen před očima , a nevrátí se ti. Tvůj brav bude vydán tvému nepříteli, a nikdo tě nezachrání.
 • 32Tvoji synové a tvé dcery budou vydány jinému lidu; tvé oči se na to budou dívat, po celé dny se budou pro ně rozplývat v slzách , ale nic nezmůžeš.
 • 33Plodiny tvé role i veškerý tvůj výtěžek pozře lid, který jsi neznal, napořád budeš týrán a utiskován, po všechny dny.
 • 34Zešílíš z podívané, na kterou se budeš muset dívat.
 • 35ADONAJ  tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit.
 • 36   Adonaj  od tebe odvede i tvého krále, jehož nad sebou ustanovíš, k pronárodu, který jsi neznal ty ani tvoji otcové. Tam budeš sloužit jiným bohům, dřevu a kameni.
 • 37Budeš předmětem úděsu, pořekadel a posměchu mezi všemi národy, kam tě Hospodin odvleče.
 • 38Vyseješ na poli mnoho osiva, ale sklidíš málo, neboť to ožerou kobylky.
 • 39Vysázíš a obděláš vinice, avšak víno pít ani uskladňovat nebudeš, neboť to sežerou červi.
 • 40Všude po svém území budeš mít olivy, ale olejem se nepomažeš, neboť olivy ti opadají.
 • 41Zplodíš syny a dcery, ale tobě nezůstanou, neboť půjdou do zajetí.
 • 42Všechno tvé stromoví a plodiny tvé role napadne hmyz.
 • 43Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe, ty pak budeš klesat čím dál tím níž.
 • 44On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit. On bude hlavou, a ty budeš chvostem.
 • 45Dopadnou na tebe všechna tato zlořečení a budou tě pronásledovat, dokud nebudeš vyhlazen, neboť jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedbal jsi na příkazy a nařízení, která ti udělil.
 • 46Budou na tobě a na tvém potomstvu navěky znamením a zázrakem.
 • 47Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil  Adonaj , svému Bohu, s radostí a vděčným srdcem,
 • 48budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe pošle Hospodin, v hladu a žízni, v nahotě a v nedostatku všeho. On ti vloží na šíji železné jho, dokud tě nevyhladí.
 • 49Adonaj  na tebe přivede pronárod zdaleka, od konce země, jako přilétá orel, pronárod, jehož jazyku nebudeš rozumět (farsi ,chínsky ),
 • 50pronárod kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje.
 • 51Bude požírat plod tvého dobytka i plodiny tvé role, dokud nebudeš zahlazen. Nenechá ti obilí ani mošt a olej, vrh tvého skotu ani přírůstek tvého bravu, dokud tě nevyhubí.
 • 52Sevře tě ve všech tvých branách, dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na něž spoléháš po celé své zemi. Sevře tě ve všech tvých branách po celé tvé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.
 • 53A v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel, budeš jíst plod svého života, maso svých synů a dcer, které ti dal Adonaj, tvůj Bůh.
 • 54Změkčilý a zhýčkaný mezi vámi bude nepřejícně hledět na svého bratra i na svou vlastní ženu a na syny, kteří mu ještě zbyli,
 • 55aby nemusel některému z nich dát z masa svých dětí, které pojídá, ze strachu , že by jemu nezbylo nic v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve všech tvých branách.
 • 56Ta změkčilá a zhýčkaná mezi vámi, která se pro zhýčkanost a změkčilost ani nepokusila postavit nohou na zem, bude nepřejícně hledět na svého vlastního muže i na svého syna a na svou dceru,
 • 57i na své plodové lůžko, které z ní vychází, i na své děti, které porodí. Tajně je sní pro nedostatek všeho v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve tvých branách.
 • 58Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména Adonaj , svého Boha,
 • 59dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé.
 • 60Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž se lekáš, a ony na tobě ulpí.
 • 61Hospodin na tebe uvede též každou nemoc a každou ránu, o níž není psáno v knize tohoto zákona, dokud nebudeš vyhlazen.
 • 62I zbude vás maličko, ač vás bylo mnoho jako nebeských hvězd, protože jsi neposlouchal Adonaj , svého Boha.
 • 63A jako se ADONAJ  nad vámi veselil, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak se bude Hospodin nad vámi veselit, když vás bude hubit a zahlazovat. Budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit.
 • 64  Adonaj  tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu nebo kameni.
 • 65Mezi těmi pronárody nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši.
 • 66Tvůj život bude viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš chvět strachem a nebudeš jist svým životem.
 • 67Ráno budeš říkat: „Kéž by byl večer!“ a večer budeš říkat: „Kéž by bylo ráno!“ pro strach svého srdce, kterým se budeš chvět, a pro podívanou, na kterou se budeš muset dívat.
 • 68Loděmi tě Adonaj přivede zpátky do Egypta; vydáš se cestou, o níž jsem prohlásil, že ji už nespatříš. Tam se budete nabízet na prodej svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás nekoupí.
 • 69Toto jsou slova smlouvy, o které Adonaj  přikázal Mojžíšovi, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě té smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Chorébu.

 

 29:

 • 21I řekne poslední pokolení, vaši synové, kteří povstanou po vás, i HANACHRI cizinec, který přijde z daleké země, až uvidí rány té země a její nemoci, které na ni Hospodin dopustil,
 • 22celou zemi spálenou sírou a solí, že není osévána, že v ní neklíčí a nevzchází žádná bylina, že je vyvrácená jako Sodoma a Gomora(zničená nuklearním atakem od andělů), Adma a Sebójím, které vyvrátil Adonaj  ve svém hněvu a rozhořčení,
 • 23všechny pronárody řeknou: „Proč tak Hospodin s touto zemí naložil? Proč tento veliký planoucí hněv?
 • 24A řeknou: „Proto, že opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedl z egyptské země,
 • 25a šli sloužit jiným bohům(kabalah je vzívání démonům!!!) a klaněli se jim, bohům, jež neznali a které jim neurčil.
 • 26Proto Hospodin vzplanul proti té zemi hněvem a uvedl na ni všechno zlořečení zapsané v této knize.

TED SE TO SPLNÍ POVSTANE ISLÁMSKÁ ARMÁDA V ČELE S TURECKEM IRÁNEM PAKISTANEM A SPOLEČNĚ S CHÍNOU A SEVERNÍ KOREOU UDĚLAJÍ PŘESNĚ TO CO JE PSÁNO V 5 KNIZE MOŠE  PROČ??

 

PROTOŽE  NADEŠEL ČAS ABY SE DO ZEMĚ OPLÍVAJÍCÍ MLÉKEM A MEDEM VRÁTIL SVATÝ LID praVÝ JISRAEL KTERÝ VÍ ŽE SLOVO JE SVATÉ NAVEKY K ŽIVOTU A TO SLOVO JE EL -MALACH CADIK SALOM HAGADOL HANAVI VE COHEN HAKADOŠ HADAVAR el šadaj hakadoš el melech jisrael -ben el šadaj !!!! ,

LID KTERÝ JE PLNÝ REPTILIÁNŮ A DÉMONŮ RABÍNÍ REPTILIÁNI ,KTEŘÍ OBĚTUJÍ V JERUŠALOM MALÉ DĚTI A PIJOU KREV A DĚLAJÍ KABALU ,KNESET VE KTERÉM VLÁDNOU TZV ORTODOXNÍ STRANY KTEŘÍ ORGANIZUJÍ A SOUHLASÍ  S GAY PRIDE ,ABY ŠLAPALI PO JERUŠALOM  , MUŽI S VAGÍNAMI A ŽENY S PENISAMA TRANSKY!!!!!!! PO SVATÉM MĚSTĚ ,V TEL AVIV ŽILO 15% LGBT... ,O KTERÉ HLASY SE OPÍRÁ JAK LEVICE TAK PRAVICE TAKOVÝ LID NEMŮŽE ZŮSTAT A NEZÚSTANE V SVATÉ ZEMI ,TO VÁM GARANTUJI NADEŠEL ČAS A SPLNÍ SE VŠECHNY KLETBY ZAPSÁNY V TORAH ,DO PÍSMENE ,NIKDO S TÍM NIC NEUDĚLÁ ANI IDF ANI MOSAD JE TO TOTIŽ VŮLE EL šadaj tak, jak jeho vúle bylo co se stalo 80 let spátky je to trest bude to 7 krát horší než předtím hlad mor meč nuk bio a chem zbrasnězachrání se jen +/10 a ta bude vzatá do ukrutného otroctví ,pak vytáhne josef ,avšak už bez putina ale s josefem( nazírem krš)

ZNESVĚTILI JSTE SLOVO SVATÉ A ZEMI SVATOU VAŠE HŘÍCHY JSOU 1000 KRÁT VĚTŠÍ NEŽ V SEDOMĚ PROTO VÁM EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH ABBA OPLATÍ MNOHO KRÁT HŮŘ NEŽ SEDOMĚ SPLNÍ SE TO NEBOT EL ŠADAJ JE SPRAVEDLIVÝ 

B HAKADOŠ HARUACH ELI CURI ŠADAJ 

medevedev splní se 9:18 ze zjevení jak jsem Vám prorokoval pozemní operace prohrajete jedině použít hypersonické zbraně nacvičit na modro žluté jejich  použití na vodních přehradách a elektrárnách zasahnout turbíny a pak naostro...... ,jinak za 6 měsíců už bylo dostatek času zjistit jak funguje nato a jejich zbraně kody máme budou stejně vypnuti , pak se na nich vybláznite je po 1.7. takže začíná  kdo je s kým je čas mobilizovat zakročit tvrdě proti 5 koloně a vyměnit generál atd kteří jsou placeni us nazi. jinak reptilánská kralovna už není i jejich dnešní král za chvíly nebude no a taky putin andělé jsou tady a já se každý den budu modlit aby sar cva JAH CVAOT BENEL ŠADAJ ELJON  VYHLADIL TO REPTILIÁNSKÉ POKOLENÍ MYSLÍM ŽE TO UŽ ZAČALO TED POZNÁTE SÍLU VŠEMOHOUCÍHO 

cia připravuje operaci na likvidaci laser base ,je potřeba to zmařit a ochránit dokončit a použít není moc času  a ted medvedev zjevení 9:

 • 20A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům (reptiliánům)a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva(pravoslavné kostely), které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat!!!!;
 • 21neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

b haruach el ŠADAJ EL ELJON 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.