JEŠAJAHU KOREŠ - כ וֹ רֶ שׁ
 
KDO JE CYRUS(V HEBREJŠTINĚ K R Š -HEBREJŠTINA JE KOŘENOVÝ JAZYK BEZ SAMOHLÁSEK ,TAKŽE V CELÉM SVĚTE JMÉNO TOHO POMAZANÉHO KOREŠE BYLO ZMĚNENO NA CYRUS, ALE PRAVÉ JMÉNO, O KTERÉM PÍŠE PRORK JEŠAJAHU(IZAIAŠ) JE K R Š ,
 
1 TEN MUŽ MUSÍ MÍT JMÉNO PO OTCI ,KTERÉ OBSAHUJE SPOLUHLÁSKY K R Š
MUSÍ BÝT Z VÝCHODU ZE VZDÁLENÉ ZEMĚ
MUSÍ DODRŽOVAT ZÁKON MOŠE
MUSÍ BÝT JISRAEL-OBŘEZÁN NA TĚLE I SRDCI
MUSÍ BÝT PASTÝŘ
MUSÍ MÍT ČESTNÉ JMÉNO(LEVI) OD HAKADOŠ JAH I KDYŽ V TOM ČASE HO NEZNAL ,
MUSÍ VZÝVAT V PRAVDĚ JMÉNO JAH
MUSÍ UČIT ŽE JE JEN JEDINÝ EL ŠADAJ
MUSÍ ROZBÍT TU OHAVNOST(MEŠITU NA KUSY !!!A VŠECHNY MODLY V JERUŠALEM SPÁLIT!!!!)
MUSÍ VZBUDOVAT CHRÁM
MUSÍ DÁT DO CHRÁMU HAKADOŠ HAMENORAH
MUSÍ BOJOVAT PROTI MOCNÝM TOHOTO SVĚTA
 
1Toto praví JAH ( Hospodin) svému pomazanému,
KOREŠ , jehož jsem vzal za pravici,
abych mu podmaňoval národy
a krále před ním odzbrojil,
abych mu otevíral brány
a dveře nezůstaly zavřeny:
2Já před tebou půjdu
a srovnám nerovnosti,
rozbiji brány z bronzu,
roztříštím železné závory.
3Vydám ti tajné poklady
a skrytá bohatství,
abys poznal, že já jsem JAH (Hospodin),
EL JISRAEL !!!!Bůh izraelský(El Jisrael),
který tě volá jménem tvým.
4Kvůli svému služebníku Jákobovi,
kvůli svému vyvolenému Jisraeli
jsem tě zavolal jménem tvým –
i když mě neznáš, udělil jsem ti PŘÍJMENÍ .
5Já jsem JAH adonaj a žádný jiný není,
kromě mě není žádný Bůh.
I když mě neznáš, já tě vyzbrojím,
6aby od východu k západu všichni poznali,
že kromě mě není ani jediný;
já jsem JAH (Hospodin) a žádný jiný není!
 
Já ve své spravedlnosti vzbudím K R Š
a všechny jeho cesty vyrovnám.!!!!!!!
On moje město znovu zbuduje
a propustí mé vyhnance
bez placení a bez darů,
praví JAH CVAOT ( Hospodin zástupů).
14Toto praví JAH adonaj:
Egyptské bohatství, habešské zboží
i s urostlými Sabejci
přijdou k tobě a budou tví.
Za tebou půjdou se svými řetězy,
tobě se pokloní a pokorně vyznají:
„EL (Bůh) je jen u tebe
a není boha kromě něj!
15Vskutku, ty jsi( Bůh), který skrývá se,
Bůh Izraele, Spasitel!“
16!!!!!!!Výrobci model odejdou s ostudou,!!!!!!!!
všichni společně, s hanbou a potupou.
17Izraele však JAH Hospodin zachrání
věčným spasením
.
46:11Já zavolám od východu dravce,
muže své vůle ze země daleké.
 
48:15Já, já sám jsem promluvil,
ano, já jsem ho povolal;
přivedu ho sem(JERUŠALEM)
a jeho cesta bude úspěšná.
 
tak, a ted pokud tohle je pravda a prorok Ješajahu nelže, tak to nemůže být trump !!!,protože jeho jméno není KRŠ on není vzývajíci El šadaj on není člověk ,ale reptilian.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.