JEŠAJAHU

Ješ 1:16umyjte se a očisťte!Odkliďte mi už z očí
zlo, jež jste páchali.Přestaňte jednat zle –
 
17jednat dobře se naučte!(SKUTKY)
Prosazujte spravedlnost,podpořte utlačovaného,
zjednejte sirotkovi právoa zastaňte se vdov!18Potom to můžeme spolu probrat,
praví Hospodin:Jsou-li vaše hříchy (SKUTKY)rudé jak šarlat,
zbělají jako sníh.Jsou-li jak purpurová látka,
budou jak vlna beránčí.19Jste-li ochotní a poslušní,
budete požívat darů země.

2.3zástupy lidí půjdou se slovy:
„Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu,k Bohu Jákobovu – do jeho domu!

Bude nás vyučovat cestám svýma my budeme chodit jeho stezkami.“
Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení,z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří.(ZÁKON MOŠE!)

3:8Jeruzalém se hroutí,Juda se kácí!Postavili se JAH  slovy i skutky,
jeho slávě vzepřeli se do očí.

5:24Zákon Jah -Hospodina zástupů totiž zavrhli,slovy Svatého izraelského pohrdli!

24:5Země je poskvrněna svými obyvateli;
neboť překročili zákony,na ustanovení nedbali

a věčnou smlouvu zrušili6To proto zemi hltá prokletí
a její obyvatelé pykají;obyvatelé země!!! mizejí,zbývají už jen nemnozí.

EZEKIEL

Ezekiel 21:29Nuže, tak praví Panovník JAH : Sami se usvědčujete z viny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují váš hřích. Sami sebe jste usvědčili, a tak budete mocí zajati.

24.14To říkám já JAH . Už to přichází, já to učiním. Nenechám to být, neslituji se, nepolevím. Za tvé způsoby a skutky tě odsoudím, praví Panovník Hospodin.“

33:11Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník JAH , nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest!(SKUTKY) Proč máte umírat, dome Izraele?

36:16Dostal jsem slovo JAH :17„Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v mých očích nečisté jako ženské krvácení.18Vylil jsem tedy na ně svůj hněv, neboť v té zemi prolévali krev a poskvrnili ji svými hnusnými modlami.19Rozptýlil jsem je mezi národy, takže jsou rozprášeni po zemích. Odsoudil jsem je za jejich způsoby a skutky

 36:26Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.27Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich.

37:24Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat má ustanovení a jednat podle nich.25Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou v ní bydlet oni, jejich děti i děti jejich dětí až navěky a vůdcem jim navěky bude můj služebník David.26Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni.27Můj příbytek bude mezi nimi, já budu jejich Bůh a oni budou můj lid.28Tehdy národy poznají, že já jsem JAH , Posvětitel Izraele, až bude má svatyně navěky uprostřed nich.“

AMOS

2:4Toto pravíJAH:
Juda hřešil trojnásob,čtyřnásob – už toho mám dost!
Za to, že JAH zákon zavrhli
a neřídili se jeho pravidly,že se dali svést svými podvody,
za kterými už jejich předci šli,5za to sešlu na Judu oheň,
aby pohltil jeruzalémské paláce.

3:2Jedině vás jsem vyvolil
ze všech čeledí na zemi,
a proto s vámi zúčtuji
za všechny  váš skutky!!

8:7JAH  přísahá při Pýše Jákobově: „Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek.“

ABDIÁŠ

1:15Blízko je JAH  den
proti všem národům.To, co jsi dělal, se stane tobě,

tvé činy se ti vrátí na hlavu.

MIKEAŠ

3:4 K JAH pak budou volat,
ale nevyslyší je.V ten čas před nimi skryje tvář,

protože KONALI  tak zle.

4:2mnohé národy půjdou se slovy:
„Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu,
k Bohu Jákobovu – do jeho domu!
Bude nás vyučovat cestám svým
a my budeme chodit jeho stezkami.“

Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení,
z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří.3On bude soudit lidské zástupy,
napraví i daleké mocné národy.
Tehdy ze svých mečů ukují pluhy
a ze svých kopí srpy.
Národ proti národu nepozvedne meč,
už nikdy se nebudou chystat do boje.

6:8Oznámil ti, člověče, co je dobré
a co od tebe žádá JAH :
Abys jednal spravedlivě,
miloval milosrdenství
a kráčel se svým Bohem v pokoře.(SKUTKY!!!)

7:13Země se však stane pustinou
kvůli svým obyvatelům;
to bude ovoce jejich skutků
.

SOFANJAH

3:11V ten den už se nebudete muset stydět za všechny své  VZPOURY proti mně.

 

ZAKARI

3.6Potom JAH anděl začal Jošuu nabádat:7„Tak praví JAH  zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správcem mého domu a strážcem mých nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí.

5:3To je kletba vypuštěná na celou zem,“ řekl mi. „Z jedné strany je napsáno: ‚Každý zloděj bude vyhlazen‘ a z druhé strany: ‚Každý křivopřísežník bude vyhlazen.‘4Tu kletbu vypustím, praví JAH zástupů, a přijde na dům zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud nebude zničen – jak dřevo, tak i kámen(SKUTKY)

6:15To se stane, ale jen pokud budete opravdu poslouchat JAH , svého EL(Boha).“

7:9„Takto promlouval JAH zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit a laskavost.10Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.‘11Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli.12V srdci se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina zástupů.

8:16Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje.17Nikdo nevymýšlejte, jak ublížit svým bližním, a nelibujte si v křivé přísaze(SKUTKY!!!). To všechno totiž nenávidím, praví Hospodin.“

 

 

 

MALAKI

3:18Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží.

3:22Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše(SKUTKY), na pravidla a ustanovení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael

 

 

ZJEVENÍ JOCHANAN

 

JAHUŠUA HAMAŠIJAH ŘEKL:

2:2Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.

2:19Znám tvé skutky – tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších.

 

2:23Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.

2:26Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy

3:2Znám tvé skutky – podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý.

3:8 Znám tvé skutky.

3:15 Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!

20:12Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků.

20:13Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků.

22:12Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků!!!

LUKAS 8.21 On JAHUŠUA  jim však odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší JAH  slovo a plní je.“(SKUTKY!!!)

 

ŠAUL –PAVEL ŘÍKÁ ŽE UŽ NEJSME POD ZÁKONEM A ŽE OBŘÍZKA JE ŽIDOVSKÝ BLUD ,ŽE JE DEN JAKO DEN A ŽE SE MŮŽE JÍST I MASO NEČISTÉ A OBJETOVANÉ MODLÁM!!!!!

ALE JÁ MARCEL LEVIN ČTU V BIBLI OPAK U PROROKŮ SLUŽEBNÍKA MOŠE I SYNA JAHUŠUA , KTERÝ NÁM VE ZJEVENÍ JASNĚ PÍŠE ŽE KAŽDÝ BUDE SOUZEN PODLE TOHO JESTLI ZACHOVÁVÁ PŘIKÁZANÍ HAKADOŠ JAH   –ZÁKON , KONÁ  TAK VŮLI OTCE A  PODLE SKUTKŮ

 

JA VĚŘÍM EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH A JEHO SVATÝM PROROKŮM A MOŠE  A JAHUŠUA HAMAŠIJAH ,KTERÝ POTVRDIL A NAPLNIL TÍM ZÁKON !!!

VŠECHNY CÍRKVE TZV. KŘESTANÉ VĚŘÍ NEJAKÉMU PAVLOVI  NEBO MARII NEBO TZV SVATÝM KTERÉ UZNALI ZA SVATÉ LIDI!!!!!!!

JAHUŠUA ŘEKL(MATITJAHU 7:21) Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích!!!!!

                                           A

5:17Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 18říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.

OBŘÍZKA PLATÍ, DEN SEDMÝ A VŠECHNY SVÁTKY PLATÍ PODLE HENOCH KALENDÁŘE 364:7=52 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.