TEN ZLÝ JE CHYTRÝ,změnil kalendář změnil svátky a dokonce změnil čas
Daniel 7:25Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a zákon.

Podle gregorianského satanovho kalendáře začíná den o 00:01 po púlnoci , takže v noci !!!a končí o23.59 59...opět v noci!!!!! když den začiná nocí kdy začiná noc????!!!My víme, že každý den začíná východem slunce a končí západem slunce nebot JE PSÁNO :

1 moše 1.14 JAH řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly DEN !!! od NOCI !!!; budou znameními k určování SVÁTKŮ, dnů a let;15budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se.16JAH učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla DNI (SLŮNCE), a menší, aby vládla noci(MĚSÍC); učinil rovněž hvězdy.17Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,18aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré

TAKŽE KDYŽ VÁM TZV.ŽIDÉ MLUVÍ O TOM ŽE  DEN SEDMÝ  SE SLAVÍ OD TMY(ZÁPADU SLUNCE) DO TMY (ZÁPADU SLUNCE NEVĚŘTE!!!!!.)

V PISMU SE PÍŠE 
2 MOŠE 20:8Pamatuj na SEDMÝ  DEN! , aby ti byl svatý.9Šest DNÍ budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,10ale sedmý DEN je DNEM! odpočinku, zasvěceným JAH tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.11V šesti DNECH ! totiž JAH  učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého DNE! odpočinul. Proto  JAH  požehnal SEDMÝ  DEN ! a posvětil jej.

4 MOŠE 28:8Druhého beránka obětuj ODPOLEDNE.. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako RÁNO. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť JAH “
2 moše 32:„Zítra bude  JAH  slavnost!“6Nazítří pak vstali časně zrána !!!, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili.

EZEKIEL (CHADAŠ JERUŠALAJM)46:1Tak praví Panovník JAH : „Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních DNŮ zavřená, ale v SEDMÝ Í DEN a v DEN NOVÉHO MĚSÍCE(CYKLU30 DNÍ) se otevře. 2Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí. Až budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné oběti, bude se klanět u prahu brány. Poté odejde, ale brána se až do VEČERA nezavře.3Také lid země se bude o DNECH SEDMÝCH A NOVÝCH DNECH MĚSÍCE u vchodu té brány KLANĚT (PADAT NA TVÁŘ) HAKADOŠ JAH

žalm 113:3Od východu slunce až tam, kde zachází,
buď sláva jménu  JAH !

malaki 1:11Vždyť mé jméno je veliké mezi národy od VÝCHODU slunce až na ZÁPAD

 

1 list Jochanan 1:5Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma.

TAKŽE MLUVÍ SE JEN O DNI, KDY MÁME ODPOČÍVAT A NESMÍME PRACOVAT A MÁME MÍT BOHOSLUŽEBNÉ SHROMÁŽDĚNÍ , NESMÍME ROZDĚLÁVAT OHEN.


ŽÁDNÉ JINÉ PRAVIDLA NEJSOU,PROTO JAHUŠUA MLUVIL :

MATYTJAHU15:1Tehdy k JAHUŠUA  přišli znalci Písma a farizeové z JERUŠALAJM .2„Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?“ říkali. „Vždyť si před jídlem neumývají ruce!“
3„A proč vy kvůli své tradici přestupujete JAH  přikázání?“ odpověděl jim JAHUŠUA  .4„Bůh řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.‘5Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu,‘6ten už nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili JAH slovo.7Pokrytci, ješajahu (29.13) o vás správně prorokoval:
8‚Tento lid mě ctí svými rty,
srdcem je mi však vzdálený.
9Nadarmo mě ale uctívají,
když učí lidské nauky a příkazy.‘“ 
amen

PROTO SVĚTME HAKADOŠ JOM ŠEVII(DEN SEDMÝ)V LÁSCE A POKOŘE OD VÝCHODU SLUNCE AŽ DO JEHO ZÁPADU ABY JSME MĚLI POSVĚCENÍ OD HAKADOŠ ABBA EHJE AŠER EHJE JAH B ŠEM JEŠUA HAMAŠIJAH VE RUACH HAKADOŠ PODLE JAH(HENOCH!!) KALENDÁŘE.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.