JMÉNO JAHOVAH EL ŠADAJ EL ELJON EL ECHAD 

žalm91:14„Přilnul ke mně, a tak ho zachráním,
poznal MÉ JMÉNO a já ho vyvýším.

96:2Zpívejte Hospodinu, JEHO JMÉNO chvalte,
jeho spásu zvěstujte den co den.

96:6Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími,
Samuel mezi těmi, kdo JEHO JMÉNO vzývají;
k Hospodinu volali a on jim odvětil.
100:4Do jeho bran vejděte s děkováním,
do jeho nádvoří s chválami;
dobrořečte JEHO JMÉNU s vděčností!

102:16JAHOVAH JMÉNO národy ctít budou
a všichni králové světa slávu tvou,

105:1Oslavujte JAH ,JEHO JMÉNO VZÝVEJTE!!!! ,
jeho činy rozhlašujte mezi národy!

105:3JEHO SVATÝM JMÉNEM chlubte se,
ze srdce ať se radují, kdo JAH hledají!

113:1HaleluJAH !
Chvalte, služebníci JAH ,
CHVÁLTE JMÉNO JAHOVAH!
2Ať je VELEBENO JMÉNO JAH
jak nyní, tak i navěky!

116:4Tehdy jsem VZÝVAL JMÉNO JAH :
„JAH , prosím, život zachraň mi!“

116:13Pozvednu kalich spasení,
uctívat budu JMÉNO JAH!

116:17Tobě přinesu oběť vděčnosti,
UCTÍVAT BUDU JMÉNO JAH !

148:5Ať všichni CHVÁLÍ JMÉNO JAH ,
jehož příkazem byli stvořeni!

14813Ať VŠICHNI CHVÁLÍ JMÉNO JAH ,
jen JEHO JMÉNO je přece nejvyšší,
jeho sláva je nad nebem i nad zemí!

JOEL3:4Slunce zakryje tma a měsíc krev,
než přijde veliký a hrozný JAH den.
5KAŽDÝ KDO VZÝVA JAHOVAH JMÉNO !!!,
však bude zachráněn.
Na hoře SIJON , v JERUŠALAJM 
vyvázne, jak JAH slíbil,
hrstka přeživších,
které povolal JAH!!!!!!!!.

AMOS 6:9Zbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti.10Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: „Je s tebou ještě někdo?“ „Nikdo,“ hlesne on. A tehdy řekne: „TIŠE!!!!! Ať ani NEZMÍNÍME JAHOVAH JMÉNO!!!!!“(TO DĚLAJÍ TZV. ŽIDÉ, ALE NEJSOU TO ŽIDÉ ALE SYNAGOGA SATANA )

JE TOLIK KRÁT V PÍSMU NAPSÁNO ŽE MÁME VŠICHNI USTAVIČNĚ VZÝVAT JAH JMÉNO A PŘITOM TZV.ŽIDÉ POPÍRAJÍ CO JE PSÁNO V 5 KNIH MOŠE A PROROCÍCH A ZAKAZUJÍ VZÝVAT JMÉNO EL ŠADAJ EL ELJON JAH  ,MODERNÍ JUDAIZMUS JE SATANIZMUS !!!!!!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.