Job 37:3 pod celým nebem je nechá znít ,i kraje světa svým bleskem ozáří

Žalm(psalm) 104: 5Zemi jsi založil na jejích sloupech,navěky jí neotřese vůbec nic.

Ješajahu(izaias) 24:18Nebeské průduchy se otevřou,zemské základy se otřesou:19Země se láme, láme se,
země se hroutí, hroutí se,země se třese, třese se!

1 Letopisů (chronicle)16:30 Pevně je postaven svět, nic jím neotřese

Zjevení Jochanan (revelation)7:1Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom.

Zjevení Jochanan (revelation) 20:8Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji – takové množství, jako je písku v moři.

Žalm(psalm) 19: 6Bůh stan postavil slunci v nebesích6a ono jak ženich vychází z komnaty,
jak hrdina dychtící na cestu vyrazit.7Vychází na jednom konci nebe,
k druhému konci míří obloukem,před jeho žárem se nikdo neskryje.

8 JAH Zákon je dokonalý,život do duše navrací.

Žalm(psalm) 104:19 I samo slunce ví kdy má zapadat

Žalm (psalm)50:1 JAH , el bohů, promlouvá,celou zem svolává od slunce východu až tam, kde zapadá.

Job 38: 6Do čeho jsou zapuštěny její základy?Kdo položil její kámen úhelný,

1 samuel 2:8 JAH patří sloupy země,založil na nich celý svět.

Žalm(psalm) 75:4 Země a všichni na ní až se budou třást,
já sám jejím sloupům pevnost dám

Job 11:9Delší než země,širší než moře!

Žalm(psalm) 93:1Pevně je postaven svět, aby se neotřásl,2 tvůj trůn byl založen dříve než čas –
od věčnosti jsi ty sám!

Žalm(psalm) 96:1010Národům řekněte: „JAH kraluje!“Pevně je postaven svět, nic jím neotřese;
on bude soudit lidi poctivě!

Ješajahu(izaias) 13: 13To proto, že otřesu nebema země se pohne v základech
horlením JAH zástupův den, kdy vzplane jeho hněv.

Žalm(psalm) 74:17Ty jsi vymezil všechny zemské hranice,léto i zimu sám jsi vytvořil.

 

JOŠUE(Jozue) :1012Tenkrát mluvil Jošue s JAH . Toho dne, kdy JAH synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl:„Slunce, zastav se v Gibeonu!
Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!“13Stanulo slunce, měsíc stál,než národ nepřátele potrestal.

Ješajahu (iziaš)38:7Toto je znamení od JAH , že vykoná, co ti slíbil:8Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět.“ A slunce se na schodišti vrátilo o deset stupňů, po kterých předtím sestoupilo dolů

Nikde v celém písmu není psáno že země je koule ,taky, kdyby se země otáčela kolem slunce a slunce by stálo jak by asi JOZUE zastavil slunce???

Ten zlý dělá všechno proto aby vytvořil jinou“ realitu“ ,která nemá nic společného s pravdou z písma.Proč?Protože když popřete dílo,tak jak ho stvořil HAKADOŠ JAH ,NEMŮŽETE VSTOUPIT DO NEBESKÉHO KRÁLOVSTVÍ,protože žádný lhář nemůže vstoupit do nebeského království.

P.S.KDYBY SE ZEMĚ OTÁČELA VE VÍCE NEŽ 1700KM ZA HODINU PO VLASTNÍ OSE  A LETEDLA PŘISTÁVAJÍ CCA V RYCHLOSTI 300 KM ZA HODINU ,NIKDY BY TU PŘISTÁVACÍ PLOCHU TY LETADLA NA LETIŠTI NEDOLETELI!!! NEBOT BY JIM UJELA 1400KM ZA HODINU !!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.