Jan 5:30Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé.( jahušua sám říká že pokud je svědectví jen jednoho člověka takové svědectví není pravda!!!, podle zákona musí být svědectví opřeno o další 2 nebo 3 svědky ,proto se ozval hlas z oblaku toto je múj milovaný syn ,toho poslouchejte!!!proto si jahušua vzal 3 své předem vyvolené apoštoly sebou na tu horu ,proto byli 2 andělé v hrobě při dosvědčení vzkříšení !!!!! proto jsou 2 svědkové kteří viděli jahušua v nebesích po jeho na nebevstoupení  Štefan a Jan a proto ted jsou povoláni 2 svědkové na konci dní , a ted mi řekněte 2 a 3 svědka a jejich jména na damašské poušti ,kteří dosvědčili pavlovi že viděl Jahušua !!!!!!nikdo!!!!!jenom pavel viděl světlo , nikdy předtím ani potom se Jahušua nikomu nezjevil jako světlo ale vždy všem prorokům jako ohen a Otec vždy v oblaku!!!!!!nikdy žádny prorok neviděl jen světlo!!!!!!!velice přesně to rozebírá  5knih moše (2 moše 3.2/ 24:17 /     3 moše 9:24/      5 Moše 5:5, 5:22 )Daniel 7.13 .Echezkiel 1:27,8:2 .Jochanan ve zjevení v 1 ::14kapitole.to je 9 svědectví + Šamšon gedeon elijahu ......A TED MI VY KŘESTANÉ UKAŽTE 2 SVĚDECTVÍ z bible KDE SE EL šadaj nebo jeho posel Jahušua  ukázal prorokům jako světlo!!!!!!!nikde nikde nikde!!!

zjěvení1.12Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů(menorot) 13a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. 14Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně, 15nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. 16V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne.
 

takto vypadá Jahušua a tímto nám dává jasně najevo jak ho poznáme!!!!!!!

proč je křestanství z luc-ifera

1 tzv svatý otec je reptilian, františek není člověk takže 1,2 miliardy křestanú klečí před reptilianem!!!!        https://www.youtube.com/watch?v=2yB1_ZMK3ZU

2 máme se modlit jedině k otci , v  křestanství se modlí k mrtvým , které ustanovuje reptilian františek

3 křestanský mašijah anebo kristus není jahušua ale pavel, který viděl na poušti světlo (svetlo -lux licifer) a najednou se jeho listy , které popírají MOŠE ZÁKON 100vky let po vzkříšení jahušua dostli do bible ,přitom Jahušua odkazuje vždy a pouze na 5 knih Moše žalmy a proroky !!!!

ale podme to porovnat z bible!!

matitjahu 5:17Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit(splnit!!!). 18, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. 19Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého. 20Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost !!!!nebude o mnoho převyšovat spravedlnost!!! znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.

721Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli(moše zákon) mého Otce v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali?

12:50Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, má sestra, má matka.“

19:17On mu však řekl: „Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání.“ 18„A která?“ zeptal se.
Ježíš odpověděl: „‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži,
19cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ 20„To všechno dodržuji,“ řekl mladík. „Co mi ještě schází?“
21Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ 22Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku.

22.35Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: 36Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“
37Jahušua mu řekl: „‚Miluj el šadaj  Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je první a největší přikázání. 39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

23:1Tehdy Jahušua mluvil k zástupům a svým učedníkům. 2Řekl: „Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písma a farizeové.3Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou(moše zákon), ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají.

24:34 říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. 35Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.(moše zákon , pokud je jahušua slovo boží tak on je 5 knih moše on je zalmy on je proroci!!!, teda TO SLOVO NEMOŽNO ZRUŠIT VYMĚNIT  NEBO UPRAVIT !!!!!)

 

marek :12:28Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: „Které přikázání je ze všech nejdůležitější?“
29Ježíš mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli – Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. 30Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.“
32Na to mu ten znalec Písma řekl: „Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj.HALELUJAH  33A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe – to je nade všechny zápaly a oběti.“
34Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se ho už neodvažoval na nic zeptat.

 

lukas

16:29‚Mají Mojžíše a Proroky,‘ řekl Abraham. ‚Ať poslouchají je!‘
30‚To ne, otče Abrahame,‘ boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.‘
31On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘(POSLOUCHEJTE MOŠE!!!)

 

18:18Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: „Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?“
19Ježíš mu ale řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý – jen jediný, Bůh. 20Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, cti svého otce i matku.‘“

21:33Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

 

Jochanan

5:30Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé.(PAVEL SVĚDČÍ SÁM A KAŽDÝ JEHO LIST ZAČÍNÁ JA PAVEL VÁM ŘÍKÁM!!!) 31Svědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé. 32Poslali jste k Janovi a ten vydal svědectví pravdě. 33Já ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. 34On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho světle poradovat jen na čas. 35Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Samotné skutky, které dělám, o mně svědčí, že mě poslal Otec. 36A sám Otec, který mě poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. 37Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. 38Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. 39Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život.
40Nepřijímám chválu od lidí, 41ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. 42Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete(PAVEL PŘIŠEL VE VLASTNÍM JMÉNU). 43Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, nehledáte.
44Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. 45Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. 46Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?( KDYŽ TEDA MOŠ MŮŽE BÝT SVĚDKEM PROTI NÁM ,TAK TO ZNAMENÁ ŽE MOŠE ZÁKON PLATÍ!!!)

SÁM JAHUŠUA ŘÍKÁ KDYŽ NEVĚŘÍTE MŠE JAK MŮŽETE UVĚŘIT MNĚ?????

7:Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale Toho, který mě poslal. (KDYŽ TEDA JAHUŠUA MLUVÍ O UČENÍ SVÉHO OTCE ,UČENÍ - MOŠE ZÁKON !!! KDYŽ PLATÍ MOŠE ZÁKON TAK PAVEL JE SLUHA světla lucifera!!!! protože zrušil  boží zákon který je věčný!!!!!!

tak a ted poslední svědectví od jahušua které je v bibli!!!

jan 12:47

Slyší-li někdo má slova a neplní je, já ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. 48Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo(5 knih moše žalmy proroci!!!), které jsem mluvil. 49Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit(5 knih moše žalmy proroci!!!). 50A vím, že jeho přikázání(5 knih moše žalmy proroci!!!) je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec.“(5 knih moše žalmy proroci!!!)

(takže kdo popírá moše zákon je proklet ,takže každý křestan, farář, kněz, a kazatel  je proklet, protože poírá slovo- syna- moše zákon a vyučuje, že to slovo boží už neplatí že nebylo dokonalé a nahrazuje to " pavel řekl "

KŘESTANSTVÍ JE MIMO TO, ŽE SE UCTÍVAJÍ SOCHY MODLY ,ŽE NA KRKU SE NOSÍ KŘÍŽ ATD ......je  modloslužba mrtvého člověka PAVLA SLUŽEBNÍKA LUX - ,který zrušil moše zákon žalmy a proroky  a říká opak !!!!!,který neviděl jahušua, který je ohen! ! a nebyl jeden z 12 apoštolú!!!KTEŘÍ BYLI VYVOLENÍ PŘEDEM A JAHUŠUA O PAVLOVI SVÝM VYVOLENÝM ANI NECEKL ???PROČ ASI ???  ve zjevení je jasně psáno že všichni modláři budou mučení dnem i nocí navěky (zjevení 21:8a 22:15!!)žádny křestan nevejde do království el šadaj !!!!

haleluJAH

 

PS ODKAZ

http://sevenroses.cz/index.php/prophets-apostoles-vs-savel

 

http://sevenroses.cz/index.php/pavel-s-atanuv-sluzebnik

 

http://sevenroses.cz/index.php/paul-false-prophet

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.