REINKARNACE S-ATAN UČENÍ

1 MOŠE15:15Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří

1 MOŠE 47:30Až ulehnu ke svým otcům, vynes mě z Egypta a pochovej mě v jejich hrobě.“

5 MOŠE 31: JAH MOŠE  řekl: „Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel 

1 KRÁLOVSKÁ 2:10Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově.

1 SAMUEL 28.8Saul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. „Věšti mi prosím skrze duchy,“ požádal ji, „a vyvolej mi, koho ti řeknu.“
9„Copak nevíš, co udělal Saul?“ řekla mu na to ta žena. „Vymýtil věštce a duchaře ze země! To mě chceš nachytat a připravit o život?“
10Saul jí ale přísahal při Hospodinu: „Jakože je živ  JAH , žádný trest tě za to nečeká.“
11Nakonec se ho tedy zeptala: „Koho ti mám vyvolat?“
„Vyvolej mi Samuela,“ odpověděl.
12Když ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla: „Proč jsi mě podvedl? Vždyť ty jsi Saul!“
13„Neboj se,“ řekl jí král. „Co vidíš?“
„Vidím ze země vystupovat jakési božstvo,“ řekla žena.
14„Jak vypadá?“ ptal se.
„Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm,“ odpověděla.
Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil se.
15Samuel k Saulovi promluvil: „Proč mě rušíš? Proč jsi mě nechal vyvolat?“
„Je mi tak úzko!“ odpověděl Saul. „Filištíni proti mně bojují a Bůh se ode mě odvrátil! Vůbec mi neodpověděl – ani skrze proroky, ani skrze sny. Proto jsem tě zavolal, abys mi poradil, co mám dělat.“
16Samuel mu na to řekl: „Proč se ptáš mě, když se od tebe  JAH  odvrátil a stal se tvým nepřítelem?17 JAH  udělal, co skrze mě předpověděl:  JAH  od tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímu, Davidovi!18Protože jsi neposlechl  JAH  a nevykonal jeho planoucí hněv proti Amalekovi, proto s tebou dnes  JAH  naloží takto:19Hospodin tě i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnou, neboť  JAH  vydá izraelské vojsko do rukou Filištínů.“


ŽALM 16:9Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá,

také mé tělo v bezpečí odpočívá.

10Nenecháš v hrobě duši mou,(JEŠUA HAMAŠIJAH )

nevydáš jámě svého věrného!

 

ŽALM 104:29Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš,

hynou, když dech jim odjímáš –

navracejí se znovu v prach.

 

MATYTJAHU -MATOUŠ 8:21Jiný z jeho učedníků mu řekl: „Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce.“

22JAHUŠUA  mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.

MATYTJAHU 8:11Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království,12ale synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.“

2 PETROS1:13Dokud přebývám v tomto (LIDSKÉM TĚLE )stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat,14neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán JEŠUA HAMAŠIJAH - Kristus.15Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat.

16Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána JEŠUA Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy.


JOB4:18Ani na své služebníky se JAH nespoléhá,

dokonce i na andělích najde kaz.

19Co potom s těmi, kdo žijí v domech hliněných,

jež mají v prachu základy?

Rozmáčknout je lze snáze než mola,

20drceni bývají od rána do večera.

Bez povšimnutí NAVŽDY zahynou,

21lano jejich stanu bude strženo,

ZEMŘOU a moudří nebudou!

TOLIK KRÁT JE V BIBLI JASNĚ CPSÁNO ŽE JEN JEDNOU ŽIJEME!!!!! A PAK BUDE SOUD!!!! 

NENÍ ŽÁDNÁ REINKARNACE!!!!!!JE TO S-ATANOVO UČENÍ!!!!!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.