SROVNÁNÍ 5 KNIH MOŠE PROROKŮ  ŽALMŮ A SVĚSECTVÍ APOŠTOLŮ O JEŠUA HAMAŠIJAH PODLE(NA ZÁKLADĚ) 5 KNIH MOŠE A PROROKŮ A ŽALMŮ S UČENÍM TZV“ KŘESTANŮ“

 

DESATERO PODLE PÍSMA 

 

1JAH BŮH  promluvil všechna tato slova:
2„Já jsem JAH , tvůj Bůh, který tě vyvedl z micrajim-Egypta, z domu otroctví.
3Neměj žádné bohy kromě mne.
4Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,6a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
7Neužívej jméno JAH , svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by ZNEUŽIL jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
8Pamatuj na SEDMÝ-sobotní den, aby ti byl svatý.9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,10ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.11V šesti dnech totiž JAHučinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto JAH požehnal sobotní den a posvětil jej.
12Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává JAH , tvůj Bůh.
13Nezabíjej.
14Necizolož.
15Nekraď.
16Nelži o svém bližním.
17Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“
18Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál19a řekli Moše : „Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale ať s námi nemluví Bůh, ať nezemřeme!“
20MOŠE  lidu odpověděl: „Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili.“

1V PÍSMU JE PSÁNO -EL ŠADAJ EL ELJON ECHAD JAH    JE   JEDINÝ (BŮH  JE  JEDINÝ)

-JOCHANAN17: 1Když to JAHUŠUA  pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta chvíle – oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe.2Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život.3A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal,JEŠUA HAMAŠIJACH .

-JAKOV 2:19Ty věříš, že je jediný Bůh(JAH )? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!20Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová?

-MAREK 12: 29JEŠUA  mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli – JAHOVAH  je náš Bůh, JAH  je jediný.30Proto miluj JAH , svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.“

-MAREK 12: 32Na to mu ten znalec Písma řekl: „Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh(JAH je jediný a není žádný kromě něj.33A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe – to je nade všechny zápaly a oběti.

ŽALM2: 2Králové světa povstali,
vládcové strojí spiknutí
proti JAH(EL ŠADAj ) a jeho Pomazanému(JAHUŠUA ) :

                                                   VS 


TZV „KŘESTANSTVÍ“ ŘIKÁ JSOU 3 BOHOVÉ  V JEDNOM !!!!!NIKDE V PÍSMU TO NENAJDETE!!!!

 

2 NEZNUŽIJEŠ JMÉNO JAH

2 MOŠE 20: 7Neužívej jméno JAH , svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, JAH neponechá bez trestu.

MATITJAHU 10: Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.9Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze10ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.

                                                                              VS  

,VŠICHNI KNĚŽÍ KATOLICKÉ A PROTESTANSKÉ CÍRKVE VYBÍRAJÍ PENÍZE !!!!KATOLICKA A PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV MÁ MILIARDY, JEJICH KARDINÁLOVÉ BISKUPOVÉ A KNĚŽÍ JSOU MILIONÁŘI!!!!KATOLICKÍ KNĚŽÍ VYBÍRAJÍ PENÍZE DOKONCE I  ZA TO, ŽE POČAS“ MŠE“ ŘEKNOU TATO MŠE BYLA OBJETOVÁNA ZA PÁNA PANÍ  A ZA TUTO VĚTU SKASÍRUJÍ 200-500 KČ!!!!! NIKDY A ZA ŽÁDNYCH OKOLNOSTÍ NESMÍ SLUŽEBNÍK JAHOVAH VZÍT PENÍZE SYSTEMATICKY ZATO ŽE KÁŽE SLOVO JAH!!!!! 3.PÍSMO ŘÍKA NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA –JE TO JEDNO Z DESATERA!!!!

2 MOŠE 20: 3Neměj žádné bohy kromě mne.

5 MOŠE 5: 7Neměj žádné bohy kromě mne

Ješajahu(izaiaš)44:6 Toto praví JAH , král Izraele, jeho vykupitel, JAHOVAH CVAOT : " JÁ JSEM PRVNÍ A POSLEDNÍ ,KROMĚ MNĚ ŽÁDNEHO BOHA NENÍ.

JEREMJAHU(JEREMIÁŠ7: 16„Nemodli se za tento lid. Nevysílej za ně prosby a modlitby. Nenaléhej na mě, já tě nevyslyším.17Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích?18Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi.19Urážejí tím ale mě? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?

 

JEREMJAHU 44:17Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i naši velmoži v judských městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo.

JEREMJAHU 44:22 JAH  už to nemohl déle snést! To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste páchali, teď z vaší země zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se až dodnes nebydlí.23To proto, že jste pálili kadidlo, že jste hřešili proti  JAH  a že jste  JAH  neposlouchali a neřídili jste se jeho Zákonem, jeho pravidly a jeho výstrahami; proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá až dodnes.“
24Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: „Slyšte slovo  JAH , všichni Židé v Egyptě!25Tak praví Hospodin zástupů,  EL  Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby.‘ Nuže, tak si ty své sliby plňte! Tak si je dodržujte!

KATOLICKÁ A PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV ŮPLNĚ VYMAZALI JEDINÉHO PRAVÉHO JAH A JEHO JEDINÉHO SYNA JAHUŠUA HAMAŠUJAH A NAHRADILI HO TZV.MARII KARÁLOVNOU NEBES-(IŠTAR)!!!!!!NIKDE V PÍSME O TOM NENÍ PSÁNO!!!!!!!! ,PŘITOM SÁM JEŠUA HAMAŠIJAH ŘÍKA TOMU ZLÉMU KDYŽ JE POKOUŠEN –

MATITJAHU (MATOUŠ) 4: 10„Odejdi, satane!“ řekl mu na to JAHUŠUA . „Je přece psáno: ‚JAH  , svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“

TZV „KŘESTANÉ“ SE MODLÍ K MRTVÝM!!!! KTERÉ PROHLÁSIL NEJAKÝ PAPEŽ ZA SVATÉ!! TO JE  JE PROTI JAH !!!!!!PRED JEJICH SOCHAMI KLEKAJÍ !!!!4:V PÍSMU  ŘÍKÁ- NEBUDEŠ JSI DĚLAT ŽÁDNÉ SOCHY ZPODOBNĚNÍ NIČEHO A TOMU SE KLANĚT A SLOUŽIT  JE TO JEDNO S DESATERA!!!!!!!

 2 MOŠE 20: 4Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,6a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání

3 MOŠE
19:4Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem Hospodin, váš Bůh

3 MOŠE 26: 1„Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!

Žalm 135: 15Stříbro a zlato jsou pohanské modly,
výtvory rukou člověčích.
16Ústa mají, a nemluví,
oči mají, a nevidí.
17Uši mají, a neslyší,
v ústech nemají ani vzdech!

18Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají,
i všichni, kdo v ně doufají!


TZV KŘESTANÉ SE KLANĚJÍ SOCHÁM !!! ZE DŘEVA STŘÍBRA ZLATA KTERÉ NEVIDÍ NESLIŠÍ!!!!

5-V PÍSMU SE ŘÍKÁ  NESMÍTE SE KLANĚT ANDĚLÚM  JENOM JAHOVAH EL ŠADAJ ECHAD ELJON

ZJĚVENÍ JOCHANAN 22:8Já Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval.9On mi však řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se JAH !!!!TZV KŘESTANÉ SE KLANÍ AC MODLÍ K ANDĚLŮM!6: PÍSMO ŘÍKÁ ŽE MÁME DODRŽOVAT BIBLICKÝ KALENDÁŘ

2 MOŠE 13: 3MOŠE  tedy lidu řekl: „Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z micrajim egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto ať se nejí nic kvašeného.4Dnes vycházíte, v měsíci AVIV.

2 MOŠE 1KADOŠ JAHOVAH  MOŠEMU A AHARONOVI  v micrajim  egyptské zemi řekl:2„Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku.7.TZV „KŘESTANÉ“ SE MODLÍ K MRTVÝM!!!! KTERÉ PROHLÁSIL NEJAKÝ PAPEŽ ZA SVATÉ!! TO JE  JE PROTI JAH !!!!!!PRED JEJICH SOCHAMI KLEKAJÍ !!!!

3 MOŠE 19:31Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem  JAH  , váš Bůh.

3 MOŠE 20:6Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu

ŽALM 6:6V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene
mezi mrtvými kdo by slavil tě?.

ŽALM 88:Zanechali mě mezi mrtvými,
jsem jako mrtvoly v hrobě ležící,
na něž si nevzpomeneš nikdy víc –
od tvojí ruky jsou vzdáleni!
7Shodils mě do jámy nejhlubší,
do nejtemnější propasti.
8Dolehlo na mě tvé zuření,
svými vlnami jsi mě porazil! séla
9Přátele ode mě zahnal jsi,
způsobils, že si mě oškliví.
Nemohu uniknout ze svého sevření,
10oči mi hasnou trápením!
Volám tě, Hospodine, každý den,
k tobě vztahuji ruce své.
11Budeš snad konat divy pro mrtvé?
Zvednou se stíny ke tvé oslavě? 

 JE JASNE PSÁNO V BIBLI!!! ŽE SE NESMÍME OBRACET K DUCHŮM ZEMŘELÝCH A PŘITOM 2 MILIARDI TZV "VĚŘÍCÍCH  SE OBRACÍ K SOCHÁM A KLANÍ SE JIM TO JSOU TZV "SVATÍ " ,PODLE PATRIARCHŮ A PAPEŽŮ ,PŘITOM JEN HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ  BUDE SOUDIT SKRZE SYNA!!! TAKŽE JAK MŮŽE NEJAKÝ PAPEŽ ROZHODNOUT KDO JE SVATÝ JAKÝM PRÁVEM??????

JEDINĚ K HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ SE MÁME MODLI T PRAVÍ NÁM TO JEHO SYN ,KTERÝ SE K HAKADOŠ ABBA MODLÍ A KLEKÁ NA SVÉ KOLENÁ A NA SVOU TVÁŘ PŘED JEDINÝM PRAVÝM EL ŠADAJ !!! DÁVÁ NÁM JEDINOU MODLITBU ...OTČE NÁŠ ,,,,!!!

 

TZV KŘESTANÉ PRIJALI SATANŮV KALENDÁŘ KDE DEN ZAČÍNÁ O  PULNOCI A KONČÍ V PULNOCI!!!!

!!!!!!!A ŽIDÉ TAKY!!!!!! (PODLE TOHO KALENDÁŘE UCTÍVAJÍ ČERNÝ SABATH –SATURNÁLII!!!!!!)7.PÍSMO ŘÍKÁ ŽE MÁME DODRŽOVAT SVÁTKY 7 DEN ODPOČINKU JE TO V DESATERU!!!!!!

2MOŠE 20: 8Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,10ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným JAH, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.11V šesti dnech totiž JAH učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto JAH požehnal SEDMÝ den a posvětil jej.

2 MOŠE 35: 1Když MOŠE  shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: „Tyto věci vám JAH  přikázal.2Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro JAH. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře.3V SEDMÝ  den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků.

3 MOŠE 23: 1JAH promluvil k MOŠE i:2„Mluv k synům Izraele: Toto jsou  JAH  slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to mé slavnosti:
3Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet JAH

 5 MOŠE 5: 12Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal JAH , tvůj Bůh.13Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci,14ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným JAH, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách ať si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou.15Pamatuj, že jsi byl v micrajim-egyptské zemi otrokem a JAH , tvůj Bůh, tě odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní denTZV KŘESTANÉ MAJÍ NEDĚLI DEN SLUNCE SATANŮV SVÁTEK PODLE JEHO KALENDÁŘE A ŽIDÉ A ADVENTISTI MAJÍ PODLE SATANOVHO KALENDÁŘE ČERNOU SOBOTU -BLACK SABATH OD NOCI DO NOCI!!!

 DOBŘE O VÁS PROROKUJE JEŠAJAHU 5: 20Běda těm, kdo říkají zlu dobro
a dobru zlo,
kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou,
kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost

TZV“ KŘESTANSTVÍ“ SE VŮBEC NEZAKLÁDÁ NA PÍSMU, ALE JE TO NOVA „VÍRA“ KTEROU INFILTROVAL,( POTÉ CO UMŘELI APOŠTOLOVÉ A PRVNÍ OPRAVDOVÁ JERUŠALAJMSKÁ CÍRKEV BYLA POVRAŽDĚNÁ) TEN ZLÝ A VYTVOŘIL PAVLINIZMUS(POPÍRÁNÍ MOŠE ZÁKONA A SMLOUVY MEZI HAKADOŠ JAH A AVRAHAMEM -OBŘIZKA TĚLA!!!!!), KULT MARIE ,UCTÍVÁNÍ TZV SVATÝCH MRTVÝCH!!!! A KLANĚNÍ SE MODLÁM Z KAMENE STŘÍBRA ZLATA .. , SPOLU S BUDHIZMEM HINDUIZMEM A ISLAMEM DO SVĚTA!!!

 

VŠECHNY NÁBOŽENSTVÍ VČETNĚ KATOLICIZMU A PROTESTANTIZMU JSOU VÝTVOREM S-ATANA A NEMAJÍ ZÁKLAD V MOŠE ZÁKONĚ PROROCÍCH  ŽALMECH A VE SVĚDECTVÍ JAHUŠUA KTERÝ NEPŘIŠEL ZÁKON ZRUŠIT ALE NAPLNIT V DOKONALOSTI!!!MATITJAHU (MATOUŠ 5:17Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.18 říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.

 

 HALELU JAH 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.