Živá Pravá cirkev

 

1.V pravdě vyznávat pravou jedinou víru ,že jest JEDINÝ BŮH a Jeho pomazaný-syn Ješua Hamašijah a jeho krví jsme usmíření s Bohem.

Pravé vyznání víry:5 Moše 6:4-5  Šema Jisrael Adonaj JAH  Elohejnu Adonaj Echad.

Veahavta et Adonaj  JAH Elohecha bkol levavecha bkol nafšecha uvkol meodecha.

( Marek 12:2828Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim Ješua odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: „Které přikázání je ze všech nejdůležitější?“29JAHUŠUA   mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli –  JAH  je náš Bůh,  JAH  je jediný!.30Proto miluj JAH , svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.“
32Na to mu ten znalec Písma řekl: „Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj.33A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe – to je nade všechny zápaly a oběti.“

Jochanan (Jan)17:3 3A to je ten věčný životaby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, JAHUŠUA Hamašijah.

1 Jochanan 4:1515Kdokoli vyznává, že JAHUŠUA je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu.

Žalm 2: 2Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti  JAH (El Avraham Jicchak Jisrael Hakadoš Abba) a jeho Pomazanému (JAHUŠUA  Hamašijah )

 

2.Svěcení  pravého dne odpočinku

2 Moše 20:8 8Pamatuj na  DEN SEDMÝ , aby ti byl svatý.9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,10ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným  JAH , tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.11V šesti dnech totiž  JAH  učinil NEBESA  i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto  JAH  požehnal SEDMÝ  den a posvětil jej.

2 Moše 31.1414Zachovávejte  DEN SEDMÝ ; ať je vám svatÝ. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu.15Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne JE DEN ODPOČINKU ,  JAH  svatý den odpočinku

2 Moše 35:1Když Moše shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: „Tyto věci vám  JAH  přikázal.2Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít SVATÝ ODPOČINEK , den odpočinku pro  JAH  Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře.

3V den SEDMÝ nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků.“

Ješajahu-Izajaš 56:66Cizince!, kteří se k JAH  připojí,aby mu sloužili,
aby  JAH  jméno milovali a byli mu služebníky,
všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením
a drží se mé smlouvy –

7ty všechny přivedu na horu své svatosti
a oblažím je ve svém domě modlitby.

Jejich zápaly a jejich oběti
dojdou zalíbení na mém oltáři
a můj dům bude nazýván domem modlitby
pro všechny národy.

Ješajahu 58: 13Když se tvá noha vyhne  V DNI ODPOČINKU , aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš,
když budeš DEN ODPOČINKU  nazývat svým blahem,  JAH svatým a slavným dnem ,a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest,aby sis nedělal, co chceš ,a s řečmi přestaneš,
14tehdy v JAH rozkoš nalezneš a já tě dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákova.Tak promluvila ústa JAH 

 

3. Menorah Pravý Boží symbol-mít ve společenstvích na společných shromážděních Hakadoš Menorah – svícen

Zjevení Jochanana 1:20 Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů : Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví, a sedm svícnů je sedm církví.

2Moše 25:30A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení.“31„Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy.32Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé.33Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.34Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy.35Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další – takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.36Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata.37Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu.38Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky.39Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata.
40Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře.“

Zjevení Jochanan –Jan 1:1212Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů13a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem.14Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně,15nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod.16V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne.

 

4.Umývaní nohou ve společenstvích

Jochana –Jan 13:33Ješua, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu,4vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem.5Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán.
6Když přistoupil k Šimonu Petrosovi, ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?!“
7„Teď ještě nechápeš, co dělám,“ odpověděl mu JAHUŠUA , „ale později porozumíš.“
8„Ty mi přece nemůžeš mýt nohy!“ namítal Petros.
„Když tě neumyji, nebudeš mít se mnou nic společného,“ odpověděl JAHUŠUA .
9„Pane!“ zvolal Šimon Petros. „Nemyj mi jen nohy, ale i ruce a hlavu!“
10Ješua mu řekl: „Kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni.“11(Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl: „Ne všichni jste čistí.“)
12Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim: „Chápete, co jsem vám udělal?13Nazýváte mě Mistrem a Pánem a máte pravdu, neboť jím jsem.14Když jsem však já, váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden druhému.15Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám.16Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.17Teď to víte; blaze vám, když se tím budete řídit.

 

5.Lámání chleba na společných shromážděních 

Skutky apoštolů 2:42.42Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.43Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení.

Skutky apoštolů 2:4444Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné.45Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval.46Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem.47Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné.

 

6.Klekat na kolena A PADAT NA TVÁŘ v úctě, lásce a pokoře před El Avraham Jicchak Jisrael

Zjevení 4.99A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnu, Živému na věky věků,10padne těch čtyřiadvacet starců před obličejem Sedícího na trůnu, klanějí se Živému na věky věků a hází své koruny před trůn se slovy:
11„Hoden jsi, Pane a Bože náš,
přijmout slávu a čest i moc,
neboť jsi stvořil všechny věci,
z tvé vůle byly stvořeny a trvají.“

Daniel 6:1111Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím.

Ješajahu –Izajaš 45:2323Při sobě samém přísahám ,ústy pronáším slova pravdivá ,jež nelze odvolat :Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat.
24Jen v  JAH ,“ budou o mně říkat je spravedlnost a síla!“

Zjevení Jochanan 11:1616Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu17se slovy:
„Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí- EL ŠADAJ ,

který jsi a který jsi byl,

že ses chopil své veliké moci
a ujal ses kralování!

Žalm 22:3030Všichni bohatí světa se před ním skloní ,všichni do prachu klesající pokleknou, ti, kdo se při životě udržet nemohou!

7. Půst –každý týden po celý rok 

Joel:114Vyhlaste půst,svolejte shromáždění,
shromážděte stařešinyi všechny obyvatele země
do domu V JAH , svého Boha,a pojďte volat k Hospodinu!
15Ach, ten den!  JAH den blízko je,
zhouba od Všemohoucího blíží se!

Joel 2:1515Ať na Sionu troubí polnice,
vyhlaste půst,
všechny svolejte!
16Shromážděte lid,
posvěťte shromáždění

 

Skutky apoštolů 13:33Po půstu a modlitbě na ně tedy vložili ruce a propustili je.

 

8. Pomoc chudým

Ješajahu 58:6 6Není snad toto půst, který se líbí mě –
uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech,
rozvázat ty, kdo vězí v provazech,
propustit utlačované jako svobodné,
takže každé jho zlomíte?
7Nemáš se raději s hladovým o chléb podělit,
ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít?
Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít,
přestat být netečný k vlastním příbuzným?
8Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne
a tvé zdraví rychle rozkvete;
tvá spravedlnost tě bude předcházet
a  JAH  sláva tvé řady uzavře.
9Tehdy zavoláš a  JAH vyslyší tě;
o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde!

Matitjahu 25:31Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
32  a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
33  ovce postaví po pravici a kozly po levici.34  Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.35  Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,36  byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.´37  Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?38  Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?39  Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´40  Král jim odpoví a řekne jim: `, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´41  Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!42  Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,43  byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.´44  Tehdy odpoví i oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?´45  On jim odpoví: pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.´46  A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."!!!!!!!

 

9. Společná modlitba denně

 Jakov 5:1515Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno

Jakov 5: 1616Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.17Elijahu  byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku.18Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu.

 

10.Nošení Třásní jako připomínání si desatera přikázaní.

4 Moše 15:37Hospodin řekl Mošemu:38„Řekni synům Izraele, ať si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v cípech ať si připevní modrou šňůrku.39Toto budou vaše třásně. Když na ně pohlédnete, připomenete si všechna  JAH  přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu.40Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu.

5 Moše 22:1212Na čtyřech cípech pláště, který nosíš, si udělej třásně.

Lukas 8:44.44Když se ale zezadu přiblížila k JAHUŠUA  a dotkla se třásní  jeho roucha, její krvácení ihned přestalo.

Matitjahu 9: 19JAHUŠUA a tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také.20Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se třasní jeho roucha.21Řekla si totiž: „Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena.“


Matitjahu 14:3634Když se přeplavili, přistáli u Genezaretu.35Místní ho poznali(JAHUŠUA ) a rozeslali posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocné36a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní  jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven.

 

11.Evangelizovat druhé

Marek 8:3535Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání.36Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil?37Co dá člověk na oplátku za svůj život?38Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“!!

Marek 10:2929Ješua odpověděl: „, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu30a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život.31Mnozí první pak budou poslední a poslední první.“

Marek 13:1010Především ale musí být všem národům kázáno evangelium.11Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
12
Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je.13Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.

Lukas 9:2 Ješua  poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné.3Řekl jim: „Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile.4Do kteréhokoli domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zas jděte dál.5Kdekoli by vás nepřijali, vyjděte z toho města a setřeste si prach z nohou na svědectví proti nim.“ 6A tak vyšli a chodili po okolních vesnicích. Kázali evangelium a všude uzdravovali.

 

Skutky apoštolů  8:2525Poté, co vydali svědectví a promluvili Pánovo slovo, vraceli se apoštolové do Jerušalaim (Jeruzaléma) a kázali evangelium v mnoha samařských vesnicích.

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.