POKUD SE SLOVO STALO TĚLEM A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI, TÍM PÁDEM SLOVO JE JAHUŠUA A POKUD SLOVO JE JAHUŠUA TAK  TAK ON JE TEN ,KTERÝ JE ZÁKON -TO JEST 5 KNIH MOŠE PROROCI A ŽALMY ,PROTOŽE ON JE POČÁTEK STVOŘENÍ SEDÍCÍ PO PRAVICI JEDINNEHO VŠEMOHOUCÍHO BOHA ,

TUDIŽ KŘESTANSTVÍ JAKO TAKOVÉ NEOBSTOJÍ Z BIBLE PROTOŽE SLOVO ŘÍKÁ 

MATOUŠ 4.4 NEJEN S CHLEBA JE ČLOVĚK ŽIV ALE I Z KAŽDÉHO SLOVA ,KTERÉ VYCHÁZÍ Z BOŽÍCH ÚST (PŘIPOMÍNÁM KŘESTANŮM ,ŽE KDYŽ TOTO JAHUŠUA ŘEKL TAK NEBYLO NAPSÁNO NIC JINÉHO KROMĚ 5 KNIH MOŠE PROROKŮ A ŽALMŮ!!!!

MATOUŠ 5:17 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 18 říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.

(JAHUŠUA JE SLOVO A TO SLOVO JE DOKONALÉ NAVEKY SVATÉ, SEDÍCÍ PO PRAVICI JEDINÉHO BOHA ,TUDIŽ KŘESTANÉ VŠICHNI PŘIJALI PAVLA A  ŘÍKAJÍ ,ŽE SLOVO (ZÁKON)NENÍ DOKONALÉ NENÍ NAVĚKY A NENÍ K ŽIVOTU A NEMUSÍ SE PLNIT ,PROTOŽE SLOVO JE ZÁKON A POKUD JAHUŠUA JE ZÁKON TAK KŘESTANSTVÍ POPÍRÁ ZÁKON  TUDIŽ JAHUŠUA!!!!

žalm 19:8 JAH  zákon je dokonalý život do duše navrací.JAH  svědectví jsou věrná,i prosté činí moudrými.

119:97Vidím, že vše dokonalé má své hranice –ve tvém přikázání je však svoboda bez konce!(NAVĚKY!!!)

119:142Tvá spravedlnost navždy obstojí,tvůj Zákon je zcela pravdivý.

119:153Odedávna vím o tvých PŘÍKAZECH ,že jsi je potvrdil navěky.!!!!

TUDIŽ SLOVO NÁM ŘÍKA ZÁKON PLATÍ NAVĚKY 

KNIHA MOUDROSTI 

6:17Počátkem moudrosti je upřímná touha dát se poučit;
v zájmu o poučení je láska k Moudrosti.
18Láska k ní znamená dodržovat jejich zákony!!!;
v péči o její zákony je záruka neporušitelnosti!!!!!
19Neporušitelnost přivádí do blízkosti Boží
20a touha po Moudrosti uvádí do království.
21Proto, těší-li vás trůny a žezla, vládcové nad lidmi,
važte si moudrosti a budete kralovat navěky.(VĚŘTE MI ŽE KAŽDÝ DEN PROSÍM 3 KRÁT TVÁŘÍ K ZEMI V BÍLÉM ROUCHU S POKRÝVKOU HLAVY OPÁSÁN BÍLÍM PÁSEM  O MOUDROST A O DUCHA ELIJAHU !!!

POKUD SLOVO JE PRAVDA A SLOVO NÁM NELŽE TAK PADÁ VÁM CELÉ KŘESTANSTVÍ ZALOŽENÉ NA PAVLOVI ,TROJICI (ROVNOSTI A TROJEDINNOSTI)MODLÁCH KLEKÁNÍ PŘED PAPEŽEM REPTILIÁNEM (POTOMEK S-ATANA) UCTÍVÁNÍ MRTVÝCH MODLENÍ SE K MARII, PROTOŽE TO SLOVO TOTO VŠECHNO ZAKAZUJE!!!! 

ALE PODME PO POŘÁDKU 

SLOVO (JAHUŠUA) DAL MOŠEMU DESATERO A CELÝ ZÁKON KTERÝ MUSÍ BÝT DOKONALÝ NEBOT ZÁKON JE SLOVO ,POKUD BY ZÁKON NEBYL DOKONALÝ TAK TO SLOVO NÁM LŽE CHÁPETE,CHCEME MI ŘÍCT ŽE SLOVO NÁM LŽE, KŘESTANÉ???!!

ŽALM 19:8 JAH  zákon je dokonalý život do duše navrací.JAH svědectví jsou věrná,i prosté činí moudrými.

ŽALM 119:90 Tvé slovo, JAH, navěky ukotveno je v nebesích.

ŽALM 119:113Rozhodl jsem se plnit tvé zákony –v tom je odplata navěky!

ŽALM 119:143Tvá spravedlnost navždy obstojí,tvůj Zákon je zcela pravdivý.144Doléhá na mě úzkost a trápení,tvá přikázání však jsou mi rozkoší.145Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví –dej mi porozumění, abych žil!

POKUD SLOVO NELŽE A JE NAVĚKY A TO SLOVO JE JAHUŠUA TAK POTOM MÁ KŘESTANSTVÍ NEŘEŠITELNÝ PROBLÉM ,PROTOŽE PAVEL PÍŠE OPAK A TO ŽECSLOVO NEPLATÍ NENÍ K ŽIVOTU ALE K SMRTI ,ŽE SLOVO JE HNŮJ ŽE SLOVO A JE SVATÁ SMLOUVA(OBŘÍZKA )JE ŽIDOVSKÝ BÁJ A TOTO SLOVO-JAHUŠUA EHJEC AŠER EHJE  KŘESTANÉ NAHRADILI SLOVEM lucifera pavla ,který viděl sám bez svědka světlo 

TROJICE http://sevenroses.cz/index.php/jediny-je-el-sadajjah-part-1 

 

MODLY       http://sevenroses.cz/index.php/modly-a-svatky

                   http://sevenroses.cz/index.php/co-se-ma-udelat-s-modlami 

 

 PAVEL  http://sevenroses.cz/index.php/pavel-s-atanuv-sluzebnik

              http://sevenroses.cz/index.php/pavel-s-atanuv-sluzebnik 

MATOUŠ 20:23 OTEC JE NADE VŠECHNY A

JAN 14:28  OTEC JE VĚTŠÍ JAKO 

KŘESTANSTVÍ ŘÍKÁ ŽE JEN ZÁKON NEPLATÍ A LIDI NEJSOU SOUZENI ZE SKUTKŮ 

ZJĚVENÍ JANA SLOVO JAHUŠUA MLUVIL 

1:4 Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, 5a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.(KDYŽ JE 7 SVATÝCH DUCHŮ TAK PADÁ TROJICE !!)

18:6Odplaťte jí tak, jak sama splácela,a podle jejích skutků jí dejte dvojnásob;do kalichu, jenž namíchala,jí namíchejte dvojnásob!

20:12 A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků

20:13Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků.

POKUD BUDE SOUD PODLE SKUTKŮ TAK PADÁ KŘESTANSTVÍ !!!!!

 

SLOVO JAHUŠUA IDENTITA     http://sevenroses.cz/index.php/jahusua-hamasijah-v-5-knihach-mose-jozue-soudcu-a-zalmech 

 

toto mluví SLOVO BOŽÍ JAHUŠUA O SOBĚ- ZÁKONĚ

ZÁKON KTERÝ DOSTAL MOŠE OD HAKADOŠ JAH EHJE EL ŠADAJ PLATÍ NAVĚKY A JE NAPSÁN NA NEBESKÝCH TABULÍCH

5 moše

4:8A který mocný národ má pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám?

 4:12Tehdy k vám JAH promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas.13Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky.

4:16. Mějte se tedy velmi na pozoru,16abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy,17jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi,18čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.19Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim

4:23Mějte se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu JAH , svého EL , kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což ti JAH , tvůj EL , zakázal.

4:35Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že JAH je EL; kromě něj není žádný  jiný!!!(samojediný)

4:39Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že JAH je EL ; kromě něj není žádný jiný!!!(samojediný)

4:40Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává JAH , tvůj EL

5:10a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání

5:30Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna má přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře!

6:11A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony. JAH váš EL , mi přikázal, ať vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit.2Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili JAH , svého EL , a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ.3Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl JAH , EL tvých otců.

6:4Slyš, Izraeli: JAH je náš Bůh, JAH je jediný!

6:17Pečlivě zachovávejte přikázání JAH , svého EL , i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal

6:18Čiň, co je v JAH očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do té krásné země, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji19a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin

6:25Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna má přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře!

7:9Věz tedy, že JAH , tvůj EL , je EL . Je to věrný EL , zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání

7:11 Zachovávej tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je.

8:1Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou JAH s přísahou zaslíbil tvým otcům.

8:6Zachovávej přikázání JAH , svého EL , choď po jeho cestách a cti jej

8:11Měj se však na pozoru, abys nezapomněl na JAH a nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a ustanovení, která ti dnes udílí

10:12Nyní tedy, Izraeli – co od tebe JAH , tvůj  EL , žádá? Jen to, abys ctil JAH , svého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej. Chce, abys slouži JAH , svému EL , celým svým srdcem a celou svou duší13a abys zachovával JAH přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro.

10:20 JAH , svého EL , cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej.

11:1Proto miluj JAH , svého EL , a po všechny dny zachovávej, co ti uložil – jeho pravidla, přikázání a zákony

11:8Proto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit

8:13Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali JAH , svého EL , a sloužili mu celým srdcem a celou duší

11:18Uložte si tato má slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo

11:22Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovatJAH , svého EL , kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu,23 JAH před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami

11:26Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí.27Požehnání – budete-li poslouchat přikázání JAH , svého EL , která vám dnes udílím.28Prokletí – nebudete-li poslouchat přikázání JAH , svého EL , ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste nepoznal

11:32pečlivě dodržujte všechna ustanovení a pravidla, která vám dnes předkládám

13:19Proto poslouchej JAH , svého EL , zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co je v očích JAH , tvého EL , správné

15:5Musíš jen bedlivě poslouchat JAH , svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes udílí

17:2Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti  JAH , tvůj Bůh, dá, by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích  JAH , tvého EL , spáchali tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvu3a odešli sloužit a klanět se cizím bohům – slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal!!!!!)

17:11Zachovej se podle ZÁKONA , o němž tě poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku, který ti oznámí, se neuchyluj napravo ani nalevo

18:19Kdokoli neposlechne má slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji já sám

19:9(budeš-li ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval  JAH , svého EL , a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři.

27:26 Zlořečený (PROKLET,) kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto ZÁKONA !“

28:1Budeš-li opravdově poslouchat JAH , svého EL , a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, JAH , tvůj EL , tě vyvýší nade všechny národy země

28:9Hospodin si tě zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání  JAH , svého EL , a kráčet po jeho cestách

28:13Hospodin tě učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečlivě dodržovat přikázání JAH , svého  EL , která ti dnes udílím.

28:15Nebudeš-li však poslouchat JAH  , svého EL , nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím, přijdou na tebe a dostihnou tě všechna tato prokletí

29:8Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání

29:24A dostanou odpověď: „Protože opustili smlouvu JAH , Boha svých otců, kterou s nimi

29:28Skryté věci náležejí JAH , našemu EL . Zjevné věci však !!!!NAVĚKY !!!! náležejí nám a našim synům – totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona

30:2a obrátit se zpět k JAH  , svému Bohu. Až ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a celou duší, jak ti to dnes přikazuji,3potom JAH , tvůj  EL , obrátí tvůj úděl

30:6 JAH obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat JAH, svého EL , celým srdcem a celou duší, a nalezneš život

30:8Ty pak budeš znovu poslouchat  JAH a dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím

30:10když budeš poslouchat JAH , svého EL , a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k JAH, svému EL , celým srdcem a celou duší

30:11Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené!

30:16Proto ti dnes přikazuji: Miluj JAH , svého EL , kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a JAH , tvůj EL , ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.

30:20Miluj JAH , svého   EL , poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů

32:47To slovo pro vás vůbec není plané – vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit.“

JEREMJA31:33Nuže, toto je (NOVÁ)!!!! smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví JAH : Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem!!!!(TOTO ŘÍKAJÍ KŘESTANÉ ŽE JE NOVÁ SMLOUVA ,ALE JÁ TADY ČTU SVŮJ ZÁKON JIM DÁM DO SRDCE ZÁKON!!!!!

 EZEKIEL -NOVÝ JERUŠALEM!!!!!!!

44:5 -Synu člověčí,“ řekl mi JAH , „dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě poslouchej všechno, co ti řeknu o všech předpisech JAH  chrámu a o všech jeho zákonech. Dobře si všímej vchodů do chrámu a všech východů ze svatyně.

44:7Přiváděli jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do mé svatyně, a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu.8Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u mé svatyně postavili jiné.
9Tak praví JAH : Žádný cizinec s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem (OBŘÍZKAPLATÍ)nesmí vstoupit do mé svatyně, včetně všech cizinců žijících uprostřed synů Izraele.

 

VS 

s-atanúv sluha PAUL 

ŘIMANÚM 3.1919Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu.20Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu.21Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují –22Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří.

3:28Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona

3:31Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.(TAK PLATÍNEBO NEPLATÍ???!!)

9:30Co na to řekneme? Že pohané, kteří o spravedlnost neusilovali, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti z víry.31Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl.32Proč? Protože ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků. 

10:4Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.5 O spravedlnosti ze Zákona píše Moše  takto: „Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít.

11:6Je to díky milosti, ne díky skutkům – jinak by milost už nebyla milost.

filipským 3:9V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře.

GALATHIANS2:14Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: „Ty že jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan! Proč tedy nutíš pohany k židovství?15I když jsme rodilí Židé, žádní hříšní pohané,16víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“

2:19Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha.

3:1010Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: „Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize Zákona.“11Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že „Spravedlivý bude žít z víry.“12V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: „Ten, kdo je plní, z nich bude žít.“

3:13Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás

3:19K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním až do příchodu toho zaslíbeného semene

4:4Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,5aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství

4:21Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká?

5:2Já Pavel (VŠICHNI PRAVÍ PROROCI BY ŘEKLI TOTO PRAVÍ JAH CVAOT BŮH)vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu!3Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon(JA PAVEL JÁ JÁ JÁ JENOM JÁ!!!!KDE JE SLOVO -JAHUŠUA ŘEKL???? NIKDE V JEHO LISTECH !!!!!!!

 

 

 

nikdo, kdo není obřezán na srdci a na těle nemúže vejít do království nebeského !!!!!!!

 

MŮŽETE SI VYBRAT co NÁM ŘÍKÁ JAH el ŠADAJ RESP JEHO SLOVO JAHUŠUA  SKRZE SVÉHO SVATÉHO SLUŽEBNÍKA MOŠE A PROROKY   A NAPLNUJE VE SVÉM SYNU JAHUŠUA HAMAŠIJAH A VEJÍT DO JEHO KRÁLOVSTVÍ

 

 

NEBO SI VYBERETE učeni   PAVLA= PEKELNÁ PROPAST !!!

 

 

ZÁKON KTERÝ DOSTAL MOŠE OD HAKADOŠ JAH EHJE EL ŠADAJ PLATÍ NAVĚKY A JE NAPSÁN NA NEBESKÝCH TABULÍCH

5 moše

4:8A který mocný národ má pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám?

 4:12Tehdy k vám JAH promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas.13Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky.

4:16. Mějte se tedy velmi na pozoru,16abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy,17jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi,18čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.19Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim

4:23Mějte se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu JAH , svého EL , kterou s vámi uzavřel, a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, což ti JAH , tvůj EL , zakázal.

4:35Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že JAH je EL; kromě něj není žádný  jiný!!!(samojediný)

4:39Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že JAH je EL ; kromě něj není žádný jiný!!!(samojediný)

4:40Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává JAH , tvůj EL

5:10a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání

5:30Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna má přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře!

6:11A toto jsou ta přikázání, pravidla a zákony. JAH váš EL , mi přikázal, ať vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit.2Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili JAH , svého EL , a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ.3Slyš je, Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl JAH , EL tvých otců.

6:4Slyš, Izraeli: JAH je náš Bůh, JAH je jediný!

6:17Pečlivě zachovávejte přikázání JAH , svého EL , i jeho svědectví a pravidla, která ti vydal

6:18Čiň, co je v JAH očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do té krásné země, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji19a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin

6:25Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna má přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře!

7:9Věz tedy, že JAH , tvůj EL , je EL . Je to věrný EL , zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání

7:11 Zachovávej tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je.

8:1Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou JAH s přísahou zaslíbil tvým otcům.

8:6Zachovávej přikázání JAH , svého EL , choď po jeho cestách a cti jej

8:11Měj se však na pozoru, abys nezapomněl na JAH a nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a ustanovení, která ti dnes udílí

10:12Nyní tedy, Izraeli – co od tebe JAH , tvůj  EL , žádá? Jen to, abys ctil JAH , svého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej. Chce, abys slouži JAH , svému EL , celým svým srdcem a celou svou duší13a abys zachovával JAH přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro.

10:20 JAH , svého EL , cti a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej.

11:1Proto miluj JAH , svého EL , a po všechny dny zachovávej, co ti uložil – jeho pravidla, přikázání a zákony

11:8Proto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit

8:13Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali JAH , svého EL , a sloužili mu celým srdcem a celou duší

11:18Uložte si tato má slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo

11:22Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovatJAH , svého EL , kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu,23 JAH před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami

11:26Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí.27Požehnání – budete-li poslouchat přikázání JAH , svého EL , která vám dnes udílím.28Prokletí – nebudete-li poslouchat přikázání JAH , svého EL , ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste nepoznal

11:32pečlivě dodržujte všechna ustanovení a pravidla, která vám dnes předkládám

13:19Proto poslouchej JAH , svého EL , zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co je v očích JAH , tvého EL , správné

15:5Musíš jen bedlivě poslouchat JAH , svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes udílí

17:2Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti  JAH , tvůj Bůh, dá, by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích  JAH , tvého EL , spáchali tu špatnost, že by přestoupili jeho smlouvu3a odešli sloužit a klanět se cizím bohům – slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal!!!!!)

17:11Zachovej se podle ZÁKONA , o němž tě poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku, který ti oznámí, se neuchyluj napravo ani nalevo

18:19Kdokoli neposlechne má slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji já sám

19:9(budeš-li ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval  JAH , svého EL , a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři.

27:26 Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto ZÁKONA !“

28:1Budeš-li opravdově poslouchat JAH , svého EL , a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, JAH , tvůj EL , tě vyvýší nade všechny národy země

28:9Hospodin si tě zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání  JAH , svého EL , a kráčet po jeho cestách

28:13Hospodin tě učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečlivě dodržovat přikázání JAH , svého  EL , která ti dnes udílím.

28:15Nebudeš-li však poslouchat JAH  , svého EL , nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím, přijdou na tebe a dostihnou tě všechna tato prokletí

29:8Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání

29:24A dostanou odpověď: „Protože opustili smlouvu JAH , Boha svých otců, kterou s nimi

29:28Skryté věci náležejí JAH , našemu EL . Zjevné věci však !!!!NAVĚKY !!!! náležejí nám a našim synům – totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona

30:2a obrátit se zpět k JAH  , svému Bohu. Až ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a celou duší, jak ti to dnes přikazuji,3potom JAH , tvůj  EL , obrátí tvůj úděl

30:6 JAH obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat JAH, svého EL , celým srdcem a celou duší, a nalezneš život

30:8Ty pak budeš znovu poslouchat  JAH a dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím

30:10když budeš poslouchat JAH , svého EL , a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k JAH, svému EL , celým srdcem a celou duší

30:11Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly, není ti nijak vzdálené!

30:16Proto ti dnes přikazuji: Miluj JAH , svého EL , kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a JAH , tvůj EL , ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.

30:20Miluj JAH , svého   EL , poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů

32:47To slovo pro vás vůbec není plané – vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit.“

JEREMJA31:33Nuže, toto je (NOVÁ)!!!! smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví JAH : Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem!!!!

 EZEKIEL -NOVÝ JERUŠALEM!!!!!!!

44:5 -Synu člověčí,“ řekl mi JAH , „dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě poslouchej všechno, co ti řeknu o všech předpisech JAH  chrámu a o všech jeho zákonech. Dobře si všímej vchodů do chrámu a všech východů ze svatyně.

44:7Přiváděli jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do mé svatyně, a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu.8Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u mé svatyně postavili jiné.
9Tak praví JAH : Žádný cizinec s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem nesmí vstoupit do mé svatyně, včetně všech cizinců žijících uprostřed synů Izraele.

 

VS 

s-atanúv sluha PAUL 

ŘIMANÚM 3.1919Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu.20Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu.21Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují –22Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří.

3:28Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona

3:31Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

9:30Co na to řekneme? Že pohané, kteří o spravedlnost neusilovali, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti z víry.31Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl.32Proč? Protože ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků. 

10:4Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří.5 O spravedlnosti ze Zákona píše Moše  takto: „Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít.

11:6Je to díky milosti, ne díky skutkům – jinak by milost už nebyla milost.

filipským 3:9V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře.

GALATHIANS2:14Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: „Ty že jsi Žid? Sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan! Proč tedy nutíš pohany k židovství?15I když jsme rodilí Židé, žádní hříšní pohané,16víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“

2:19Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha.

3:1010Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: „Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize Zákona.“11Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že „Spravedlivý bude žít z víry.“12V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: „Ten, kdo je plní, z nich bude žít.“

3:13Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás

3:19K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním až do příchodu toho zaslíbeného semene

4:4Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,5aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství

4:21Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká?

5:2Já Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu!3Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon

 

 

nikdo, kdo není obřezán na srdci a na těle nemúže vejít do království nebeského !!!!!!!

 

MŮŽETE SI VYBRAT co NÁM ŘÍKÁ JAH el ŠADAJ RESP. SLOVO JAHUŠUA SKRZE SVÉHO SVATÉHO SLUŽEBNÍKA MOŠE A PROROKY   A NAPLNUJE VE SVÉM SYNU JAHUŠUA HAMAŠIJAH  A VEJÍ DO JEHO KRÁLOVSTVÍ

 

NEBO SI VYBERETE učeni   PAVLA= PEKELNÁ PROPAST !!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.