ŽALM 103:19JAH ustavil svůj trůn na nebi,
svou královskou mocí vládne nade vším!
 
20Dobrořečte JAH , jeho andělé,
vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte,

vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!
21DobrořečteJAH, všechny jeho zástupy,
vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli!

JEREMJAHU 7:17Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích?18Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi.19Urážejí tím ale mě? praví  JAH Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?“

JEREMJAHU 44:16Nebudeme poslouchat, co nám říkáš JAH jménem!17Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i naši velmoži v judských městech a v ulicích JeruSalem. Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo.18Ale od té doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem.“

VS

KATOLICKÁ CÍRKEV A JEJICH UČENÍ ,KTERÉ ŘÍKÁ, ŽE MARIA  JE KRÁLOVNOU NEBES A ANDĚLŮ!!!(S-ATANOVO UČENÍ)

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.