Jediný pravý Bůh

2.Moše 3:4  Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře: "Moše, Moše!" Odpověděl: "Tu jsem."

2 Moše 3:13  Avšak Moše Bohu namítl: "Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?"

2 Moše 4:5  "Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."

5 Moše 6:4  Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

5.Moše 18:15 Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat,

1.Královská 18:36  Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Elijahu přistoupil a řekl: "Hospodine, Bože Avrahamův Jicchakův Jisraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova.

Ješajahu=Izaiaš

Ješajahu 24:21  V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšině i pozemské krále na zemi.

Ješajahu 25:1  Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.

25:7 Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. 8 Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin.

Ješajahu 26:4  Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

26:11  Hospodine, ruka tvá je pozvednuta, a oni to přehlížejí. Ale zahanbeni spatří, jak ty horlíš pro svůj lid; tvé protivníky pozře oheň.

Ješajahu 40:8  Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky."(slovo Boží platí tudiž platí desatero napsané Božím prstem navěky )

Ješajahu 41:14  Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.

Ješajahu  42:1  "Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům.

Ješajahu 43:3  Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.

43:10  "Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův, a můj služebník, jehož jsem vyvolil. Tak mě poznáte a uvěříte mi a pochopíte, že to jsem já. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně.(Jest jediný Bůh a jeho služebník Syn Boží, který přišel na tento svět a v poslušnosti a lásce k Nejsvětějšímu Bohu Otci plnil jeho vůli)

Ješajahu 44:5  Onen řekne: "Já jsem Hospodinův" a jiný se nazve jménem Jákobovým, další si napíše na ruku: "Jsem Hospodinův " a dá si čestné jméno Izrael."

44:6  Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: "Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.  (Kromě Hospodina žádného jiného Boha není, tudíž není trojjediný!!)

Ješajahu 44:24  Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: "Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?"

Ješajahu 45:5  Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal,(Kromě Hospodina jiného Boha nění, tudíž nemůže být trojjediný)

Ješajahu 45:6  aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není.(Kromě Hospodina žádného jiného Boha není, tudíž není trojjediný!! Jest jenom jediný Bůh, ze kterého vychází jeho Duch a pomazaný milovaný Syn, kterého krví, jsme usmíření s Bohem)

Ješajahu45:12  Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy.

Ješajahu45:14 Jenom u tebe je Bůh a jiného už není, bohové nejsou nic."(Kromě Hospodina žádného jiného Boha není, tudíž není trojjediný!! Jest jenom jediný Bůh, ze kterého vychází jeho Duch a pomazaný milovaný Syn, kterého krví, jsme usmíření s Bohem)

Ješajahu45:15  Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel.(Kromě Hospodina žádného jiného Boha není, tudíž není trojjediný!! Jest jenom jediný Bůh, ze kterého vychází jeho Duch a pomazaný milovaný Syn, kterého krví, jsme usmíření s Bohem)

Ješajahu45:18  Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: "Já jsem Hospodin a jiného už není.(Kromě Hospodina žádného jiného Boha není, tudíž není trojjediný!! Jest jenom jediný Bůh, ze kterého vychází jeho Duch a pomazaný milovaný Syn, kterého krví, jsme usmíření s Bohem)

Ješajahu 45:22  Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.

Ješajahu 45:23  Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne:

Ješajahu 45:24  "Jenom v Hospodinu - řekne o mně - je spravedlnost i moc." Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. 25  U Hospodina nalezne spravedlnost a jím se bude chlubit všechno potomstvo Izraele.

Ješajahu 46:9  Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.10  Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.

Ješajahu 48:11  Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám."(Kdo říká, že je trojjediný Bůj, popírá, že jedině Bůh otec stvořil nebesa a zemi a tudíž je jediným stvořitelem a Pánem celého vesmíru, El šamajim ve haarec El eljon, a to je rouhání)

Ješajahu 48:12  "Poslouchej mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já, já jsem ten první, já jsem i poslední.

DANIEL

7:kapitola 

9Díval jsem se dál a uviděl toto:
Byly rozestaveny trůny
a Odvěký se posadil
.
Roucho měl bílé jako sníh,
vlasy na hlavě jak vlnu beránčí.

Jeho trůn - žhnoucí plameny
a jeho kola - oheň hořící!
10Proud ohnivé řeky od něj vychází,
miliony jsou jeho sloužících
a miliardy před ním stojících.
Soudní dvůr se posadil
a byly otevřeny knihy.

13Potom to noční vidění pokračovalo:
Hle, přichází s nebeskými oblaky
synu člověka podobný.
Před Odvěkého předstoupil,
před jeho tvář ho přivedli.
14Byla mu dána vláda, sláva i království,
aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky.
Jeho vláda je věčná - nikdy neskončí,
jeho království se nezhroutí!

Malachi

Malachi 3:6  "Já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými.

Matitjahu - Matouš

3 kapitola

11Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

4 kapitola

3Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby."(Dokonce i pokušitel ví, že Ješua je Syn Boží a ne bůh Syn !!!)
4On však odpověděl: "Je psáno: ,Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'"

.6"Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno:
,Svým andělům přikáže o tobě
a ponesou tě na rukou,
abys nenarazil nohou na kámen.'(Dokonce i sám pokušitel ví, že Ješua je Syn Boží a ne bůh Syn !!!)

7Ješua mu řekl: "Také je psáno: ,Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"

10"Odejdi, satane!" řekl mu na to Ješua "Je přece psáno: ,Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'"(Sám Ješua říká, že máme sloužit jedině Bohu) 

5 kapitola

17"Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.18Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.

45Tak budete synové svého Otce v nebesích.(Pokud by byl trojjediný Bůh, pak bychom sloužili Otci, Synovi a duchovi Božímu)On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.

48Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."(Sám Ješua říká, že buďme dokonalý jako Otec, ne jako Otec, Syn, duch)

6 KAPITOLA

4Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.

  1. 6 Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveřemodli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění(Sám Ješua říká, že se máme modlit k Otci, protože je jediný pravý Bůh a jeho vůle je na nebesích nebes i v celém vesmíru)

8Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.

9Proto se modlete takto:
Otče náš, který jsi v nebesích,.. (Jedinou modlitbu, kterou nám Ješua dává, je k Otci, k žádné Marii či svatým, ani k andělům, nebo hvězdám, nebo slunci či měsíci.)

14Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám.15Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.

18aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. (Jediný Bůh Otec  nás odměňuje)

24Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

32Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.33Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno

7 KAPITOLA

11Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí?(Když prosíme Nejsvětějšího Tatínka v pravdě a lásce, vždy nás vyslyší)

21Ne každý, kdo mi říká ,Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.(Kdyby byl trojjediný Bůh, Ješua neřekne, kdo koná vůli Otce, ale naši vůli)

9 KAPITOLA

 5,Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ,Vstaň a choď'?6Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů."

10 KAPITOLA

20Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás. (Nemůže platiti trojjedinost, protože jinak by Ješua řekl:" Duch vašeho Otce a mě"!!!)

29Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.(Nemůže být trojjediný, jinak by bylo psáno bez vědomí nejen Otce, ale i Syna a ducha Božího)

32Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích.33Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích.

40Kdo vás přijímá, ten přijímá mě, a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě poslal.

11 KAPITOLA

19Přišel Syn člověka, jí a pije - a oni říkají: ,Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky."

25V té době Ješua řekl: "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům.(Ješua chválí Otce jako Pána nebe a země, tudíž Otec je jediným Pánem nebes a země, a padá satanistická, katolická dogma třech bohů! )26Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo.27Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit.

12 KAPITOLA

.28Vymítám-li však démony Božím Duchemjistě k vám přišlo Boží království(Ješua nevymítá duchem svým, ale Duchem Boha Otce).50Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, má sestra, má matka." (vůle Otce)

17Tak se naplnilo slovo proroka Ješajahu:
18"Hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil,
můj milovaný, kterého jsem si oblíbil.
Na něj položím svého Ducha,
on oznámí spravedlnost národům.(Sám Bůh skrze proroka Ješajahu nazývá  svého Syna služebníkem, na kterého položí svého Ducha)

31Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude.32Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím (Kdyby byl trojjediný Bůh, rouhání proti Duchu by bylo rouhání proti Synu a  rouhání proti Synu, by bylo rouhání proti Duchu, tudíž v obou případech by těm, kteří by řekli slovo proti Synu a Duchu, nemohlo být odpuštěno)

13 KAPITOLA

41Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo,42a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.43Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. (Kdyby byl trojjediný Bůh, bylo by to království Otce, Syna a Ducha)

15 KAPITOLA

 6A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo.

(Satanistickou Konstatntinovou tradicí neděle jste zrušili DEN BOŽÍ  a vyhotovením dřevěných, stříbrných a zlatých model, kterým se mnoho křesťanů klaní, jste zrušili Boží slovo - desatero!!!, KTERÉ PLATÍ NAVĚKY!!!písmo říka, že nemáme jiného BOHA kromě El AVRAHAM JICCHAK JAKOV!!!

2 Mošeho 20:3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.!!!! Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5  Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
6  ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
7  Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
8  Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
9  Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.
10  Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.
11  V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

5 Mošeho 4: 15Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Chorébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru,16abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy,17jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi,18čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.19Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim )

  1. 15:7Pokrytci, Ješajahu  o vás správně prorokoval:8,Tento lid mě ctí svými rty,
    srdcem je mi však vzdálený.
    9Nadarmo mě ale uctívají,
    když učí lidské nauky a příkazy.'"

31Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele.

16 KAPITOLA

16"Ty jsi Mesiáš, Syn! živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr.(Šimon Petr vyznáváže Ješua je Syn Boží a ne trojjediný Bůh, bůh Syn!!!!!!!)
17"Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův," řekl mu na to Ješua. "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec! v nebesích(Který jest jediný El eljon, Bůh stvořitel nebes i země a jeho vůle je od věků navěky a není jemu rovnému)

27Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. 

17 kapitola

5Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn!, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte."

(Sám Bůh v oblaku řekl,: " Můj milovaný Syn)

18kapitola

10Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce.

(Pokud by byl trojjediný Bůh hleděli by andělé na Otce a na Syna, a na ducha )

14Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých." (AMEN,vůle Nebeského Boha Otce, je na nebesích i na zemi)

19Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce.20Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich."(Pokud by byl trojjediný Bůh, prosili bychom Otce i Syna)

22Ješua  mu odpověděl: "Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát.

35Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru."

19 kapitola

25Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali se.
26Ješua se na ně podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno."(U jediného Boha pravého je možné všechno,)

28Ješua  odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, až se Syn člověka posadí na trůnu své slávy (padá trojice, kdyby byl trojjediný Bůh, tak ani Otec nesedí na svém trůnubudete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.

20 kapitola

23Na to jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po mé pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těm, pro které to připravil můj Otec."(pokud by byl trojjediný Bůh, Otec, Syn a Duch, tak by nemluvil, Syn Boha o tom, že nezáleží na něm, kdo bude sedět po jeho pravici a levici)

28Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé."(Je mnohokrát v písmu napsáno Syn člověka nebo Syn Boží, ale ani jednou není napsáno trojjediný bůh!!!!!!!)

22 kapitola

JEŠUA ŘEKL 31Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvých - copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl:32,Já jsem Bůh Avrahamův Jicchákův JákovůvOn!!!! není Bohem mrtvých, ale živých!"(Ješua sám říká - ON-, On není Bohem mrtvých, ale živých, a tak jasně sám Syn Boží říká, že jest jediný Bůh)

44,Hospodin!! řekl mému Pánu!!:Seď po mé pravici,než ti tvé nepřátele
k nohám položím.'(žalm 110) (Bůh říká Synu,:" Seď po mé pravici." Ano, Syn Boha živého, Boha Jisraelského, sedí po pravici Otce)

23 kapitola

8Vy si ale nenechte říkat ,rabbi', protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři.9A nikoho si na zemi nenazývejte ,otcem', protože máte jediného Otce!!!který je v nebi.(, máme jediného Boha- Otce v nebi) 10Také si nenechte říkat ,vůdcové'protože máte jediného Vůdce, Mašijah.

15Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami!23Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona - spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat.

33Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu?

37Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posílániKolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.38Hle, váš dům vám teď zůstane pustý.39Říkám vám, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete: ,Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'"(Ješua sám říká, že přijde v Božím jménu)

24 kapitola

36Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec.(Pokud by byl trojjediný Bůh, i Syn by znal tu hodinu)

26 kapitola

39Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ať mě ten kalich mine! Ať se však nestane má vůle, ale tvá."

 (Kdyby byl Bůh trojjediný, nepadal by sám před sebou na tvář a nemodlil by se sám k sobě, jedna osoba k druhé,"Ne má, ale tvá vůle ať se stane". Kdyby byl trojjediný Bůh nebyla by vůle Otce a Syna, to jest dvě vůle,  ale jenom jedna vůle trojjediného Boha. Vždy je jenom vůle Boha Otce v nebesích.)

42Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle!" .44Nechal je tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovy.

(Pokuď Ješua říká ať se stane vůle Otce a ne jeho, nemůže být trojjediný Bůh)

 Všichni, kdo meč berou, mečem padnou.53Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů?

(Pokud by byl trojjediný bůh, Syn by nemusel o něco požádat.)

 64"Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet na nebeských oblacích".

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.