Pravé JMÉNO  jediného  EL ŠADAJ  a jeho syna MAŠIJAH 

1 Moše 17:55Nebudeš se už jmenovat Avram, Vznešený otec, ale Avraham, Otec množství, neboť jsem tě učinil otcem mnohých národů

1 Moše 17:1515Bůh Avrahamovi řekl: „Své manželce Saraj už nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude se jmenovat Sára, Kněžna.16Požehnám ji a dám ti z ní syna. Požehnám ji a budou z ní národy, vzejdou z ní králové národů.“

1 Moše 19.3131Když JAH  viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná.32Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Reuben (Hleďte, syn!), neboť řekla: „JAH pohlédl na mé trápení. Teď už mě můj manžel bude milovat.“
33Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: „JAH slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto.“ Dala mu tedy jméno Šimeon, Vyslyšení.

34Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: „Tentokrát se ke mně můj muž připojí – vždyť jsem mu porodila tři syny!“ A proto dostal jméno Levi, Spojení.
35Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: „Teď budu chválit  JAH !“ Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit.30 Kapitola 1-261Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: „Dej mi syny, nebo umřu!“
2Jákob se však na Ráchel rozhněval: „Máš mě snad za Boha, který ti nedopřál plod života?“
3„Zde je má děvečka Bilha,“ řekla mu. „Spi s ní, ať rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni.“
4A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s ní spal5a Bilha počala a porodila mu syna.6Tehdy Ráchel řekla: „EL  mne rozsoudil – vyslyšel můj hlas a dal mi syna!“ Proto mu dala jméno Dan, Soudce.7Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovu a porodila Jákobovi druhého syna.8Tehdy Ráchel řekla: „Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!“ A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj.9Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu.10Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna.11Léa řekla: „Přišlo mé štěstí!“ a dala mu jméno Gád, Štěstí.12A když Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého syna,13Léa řekla: „To je pro mé blaho! Ženy mi budou blahopřát!“ Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený.14Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: „Dej mi prosím trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn.“15Ta jí však odpověděla: „Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?“
„Tak dobře,“ odvětila Ráchel. „Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od tvého syna.“
16Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: „Musíš spát se mnou! Dostala jsem tě odměnou za mandragoru od svého syna.“ A tak té noci spal s ní.
17A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého syna.18Tehdy řekla: „Bůh mě odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!“ A tak mu dala jméno JIsachar, Odměna.
19Potom Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna.20Tehdy řekla: „Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně mě můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!“ Dala mu tedy jméno Zebulon, Úcta.21Potom porodila dceru a dala jí jméno Dína, Spravedlnost.
22Bůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno.23Počala tedy, a když porodila syna, řekla: „Bůh mě zbavil mé hanby!“24A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: „Kéž mi  JAH  přidá dalšího syna!“25Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: „Propusť mě, ať se vrátím domů do své země.26Dej mi mé ženy a mé děti, za něž jsem ti sloužil, a nech mě odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl.“

1moše 35:1616Potom z Bet-elu táhli dál. Když už byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod.17V nejtěžší chvíli jí porodní bába řekla: „Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!“18A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn mé bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice.

1 Moše 3228„Jak se jmenuješ?“ zeptal se ho.
Jákob,“ odpověděl.(úskočný)
29Na to mu řekl: Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, EL  bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!“
30Jákob ho žádal: „Pověz mi prosím své jméno.“
On však odpověděl: „Proč se mě ptáš na jméno?“ A požehnal mu tam.

2 Moše 3:14 14Tehdy Bůh Mošemu řekl: „Budu ,který budu („ehje ašer ehje“ )A dodal: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Budu.‘“
15Bůh ještě Moše řekl: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám  JAH , Bůh vašich otců – Bůh Avrahama, Bůh Jicchaka a Bůh Jákova.‘ To je navěky mé jméno!!! a tak budu připomínán po všechna pokolení.!!!

2 Moše 4:5To aby uvěřili, že se ti ukázal  JAH , Bůh jejich otců – Bůh Avrahama, Bůh jicchaka a Bůh Jakova

Ješajahu 50:1010Kdo mezi vámi ctí JAH 
a jeho služebníka poslouchá?

Kdo chodí v tmách
bez paprsku světla,
ten ať v JAH  jménu doufá,
na svého Boha ať spoléhá.

Ješajahu 64:7 7Ty jsi však,  JAH , Otec náš,
my hlína jsme a ty Tvůrce náš,
tvá ruka nás všechny uhnětla.

Ješajahu 65:1515Své jméno zanecháte vyvoleným mým,
aby je používali pro kletby:
„Ať tě Panovník  JAH  zahubí!“
Své služebníky nazve pak Bůh jménem jiným.

Matityahu 1:21 21Porodí syna a dáš mu jméno JAHUŠUA-(zachránce!!!), neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“1:24 24Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal  JAH anděl, a vzal si Mirjam za manželku.25Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno JAHUŠUA

Marek 14:35 35Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula.36Tehdy řekl: „Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode mě tento kalich! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“

Jochanan 1:40Ješua  se na něj podíval a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa“ (což se překládá Petros).

Jochanan 20:16 16MIRJAM!“ řekl jí JAHUŠUA.
Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabboni!“ (což znamená „Učiteli“).
17„Nedrž mě,“ řekl jí JAHUŠUA. „Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“

 

.

Skutky apoštolu 4:12 12V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni

( Halelujah!!! B ŠEM  JAHUŠUA Hamašijah ben elohej melech jehudim)

Skutky apoštolu 4:36Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš (což v hebrejském překladu znamená Syn potěšení), levi původem z Kypru,37prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů.

Skutky 10:4242Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých.43Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno!!! přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří.

1 Jochanan (Jan)5:1313Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno!!! Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.

Zjevení Jochanan 2:17 17Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá.“

Zjevení Jochanan 14:11A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce

Zjevení Jochanan 3:12 12Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého  EL ŠADAJ a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového JERUSALEMA sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno.!!

Po celém písmu máme mnoho příkladů , kdy BŮH mění jmena svých služebníků, PROTOŽE JE TO DŮLEŽITÉ  (Avram-Avraham,Saraj-Sara,Jakov-JisraeL…. Taky jména 12 SYNŮ ISRAELE  mají svůj význam. Jména archandělů mají svůj význam třeba Mi-ka-el (Kdo je jako Bůh), nebo Gavriel, význam jména se vykládá jako „muž boží“, „Bůh je silný ,mocný, „Bůh je moje síla“, atd.

Proč se tedy  nevyslovuje jméno BOHA  ,TAK JAK TO ZDĚLIL A PŘIKÁZAL NAVĚKY BŮH MOŠEMU  ve  2 Moše 3 kap.15 verš15Bůh ještě Mošemu  řekl: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám JAH , Bůh vašich otců – Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno!!! a tak budu připomínán po všechna pokolení.!!

V angličtině je to God, což není ten samý  Bůh !! ale je to jmeno dané illuminaty a zednáři tomu zlému!!!Ve svém znaku mají zednáří písmeno v pravítku a kružidlu" G" !!

Islam ma taky jméno pro svého boha,ale to není Buh!!!“ allah“ v hebrejštině znamená kletba, a přitom je mnoho křestanů ,kteří mají SCESTNÝ názor ,že vlasně to je ten samý bůh, jen se v arabštině jinak jmenuje -allah(to je BLUD A  LEŽ!!!) .Islam uctívá boha měsíce !!!toho zlého!!!!!

Jedině EL AVRAHAM JICCHAK JAKOV EL ELJON EL ŠADAJ HAKADOŠ ABBA JAH EHJE  JE JEDINNÝ PRAVÝ BŮH!!!

   Proč se   nevyslovuje jméno jeho SYNA  ,tak jak Nám to PŘIKÁZAL  A  PŘEJE SI  BŮH v  hebrejštině - JAHUŠUA.  V jakém jménu je spása?Je to v jménu džisis, iesus, ježiš, isa…? Ke komu se vlastně modlí tzv . křestané, kteří říkají , že vlastně na jménu nezáleží?!?!?!

 

Ve skutcích apoštolů 4 kapitole 12 verši čteme , že v žádném jiném jménu není spása a přitom lidé oslovují syna Boha živého V ANGLIČTINĚ  DŽISIS!!!, a v dalších jazycích  JESUS,IESUS,JEŽIŠ,ISA,Gesu ,Jezus,Isus atd. Jak je možné ,že se znevažuje  jmeno syna Božího , když Josef dostal jasný příkaz od anděla Gavriela ,jaké jméno(JAHUŠUA) má dát synu který se narodí Mirjam, z ducha Hakadoš ABBA El Avraham Jicchak Jakov!!! Jméno Ješua bylo andělem Gavrielem dáno protože v hebrejštině znamená" Zachránce".V češtině jméno ježíš neznamená nic a v jiných prekladech do jiných  jazyků také nemá jméno žádný význam!!!!JAHUŠUA  V PŘEKLADU DO ČEŠTINY ZNAMENÁ ZACHRÁNCE!!!

Všechny jména teda mají svůj význam a byli dané z vůle El Avraham Jicchak Jakov Hakadoš ABBA .Je naší povinností správně  ho  vzývat v ůctě a lásce a pravdě jeho pravým jménem v PRAVÉM JEDINÉM  jménu jeho syna JAHUŠUA HAMAŠIJAH!!!!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.