pavel falešný apoštol a služebník sat-ana

1)

Lukas

6:1213a když se rozednilo, zavolal své učedníky. Vybral z nich dvanáct a nazval je apoštoly:
14Šimona (kterému dal jméno Petr),
Ondřeje (jeho bratra),
Bartoloměje,
15Matouše,
Tomáše,
Jakuba Alfeova,
Šimona zvaného Zélot,
16Judu Jakubova
a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem

13:35Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Říkám vám, že mě už neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!‘

!!!!!!!!!!!17:2222Svým učedníkům řekl: „Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte.23Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,‘ anebo: ‚Je tam,‘ nikam nechoďte a za nikým se nežeňte.24Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.!!!!!!!!!

21:27Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou.28Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“

22:2828Vy jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách,29a já vám odkazuji království, jako je můj Otec odkázal mně.30V mém království budete jíst a pít u mého stolu; VY budete sedět na trůnech a soudit dvanáct pokolení Izraele.

Matitjahu

10.11Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh.2A toto jsou jména dvanácti apoštolů:
Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej,
Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan,
3Filip a Bartoloměj,
Tomáš a výběrčí daní Matouš,
Jakub Alfeův a Tadeáš,
4Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil.
5Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: „Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů,6ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele.7Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!

16:2727Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků

23:38Hle, váš dům vám teď zůstane pustý.39Říkám vám, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!‘

24:2323Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte.24Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.25Hle, řekl jsem vám to předem. 26Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte.27Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

24:3030Tehdy  se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.

25:3131Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy.

Jochanan

14:3Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

14:26Avšak Utěšitel, ten Ruach HAKADOŠ(Duch svatý), kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl

15:26Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví

16:5Teď odcházím k Tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: ‚Kam jdeš?‘6Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek.7Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám

16:16 Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě znovu spatříte

16:28.28Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci.

Sám JAHUŠUA HAMAŠIJAH mluví o tom že odchází k otci el ŠADAJ EL ELJON HAKADOŠ JAH ,A ŽE HO UŽ NESPATŘÍME!!!! ,AŽ DO CHVÍLE KDYŽ PŘÍJDE VE SLÁVĚ SVÉHO OTCE!!!!

TAK JAK HO MOHL VIDĚT pavel a kde je svědectví dalších dvou nebo třech svědků???

 

         Vs

 

Skutky9:3 Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe.4Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“
5Zeptal se: „Kdo jsi, Pane?“
Ten odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.6Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat.“
7Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli?

 22.66Když už jsem se cestou blížil k Damašku, okolo poledne mě náhle obklopilo veliké světlo z nebe.7Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?‘8Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?‘ a on odpověděl: ‚Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.‘9Moji společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli?

( v 9 k. slišeli ale neviděli , a v 22k viděli a neslišeli????to znamená že jedno s těch dvou veršů je lež!!!! Mimo to chybí výpověd 2 a 3 svědka!!!)

protože je v zákoně psáno :.

4 Moše 35:30Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na základě výpovědi svědků. Jediné svědectví k popravě člověka nestačí

5 moše 17.6Ten, kdo má zemřít, ať je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě jediného svědectv

19:15Proti nikomu nepostačí jediný svědek, ať už se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se dá spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků

Jochanan 8.17Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé.

 

Výsledek: pavel je s-atanův SLUŽEBNÍK !!!!!!!

 ...........................................................................................................................

Jahušua hamašijah matitjahu 5:1717„Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.18V pravdě , říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.19Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

...................................................................................................................................................

2)

 PAVEL

RIMANŮM 2:25Obřízka má totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé

obřízky nic nezbylo 

galatským 6.15 to na čem záleží totiž není obřízka               

                                  VS

1Moše 17: 9JAH Abrahamovi řekl: „Ty budeš zachovávat mou smlouvu – ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních.10Toto je má smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán.11Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou.12Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní.13Musí být obřezán, ať je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude má smlouva na tvém těle smlouvou věčnou.!!!!!!!14Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu.“!!!!!!

..........................................................................................................................................

3)

7:1 Právě tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému????, totiž Tomu, který byl vzkříšen z mrtvých.

                                                              vs

3 Moše 18:5Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte má pravidla a řiďte se jimi. Já jsem JAH , váš Bůh.5Zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Já jsem JAH                                                                  

 Ezekiel 20:11 Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony ,které kdo plní, díky nim bude    žít.

......................................................................................................................

4)

Řimanům 14.22Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jí jen zeleninu.3Kdo jí všechno, ať nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, ať nesoudí toho, kdo jí – vždyť Bůh jej přijal!4Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí – Pán jej dokáže podepřít!       ( takže pavel říká ,že tak nebo tak všechno je vlasně v pořádku )

1 korintským 10:25 Jezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte

                                                     Vs

3 Moše 11:1Hospodin promluvil k Moše  a Áharonovi:2„Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto:3Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka.
4Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci……………

11:4343Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými.44 Vždyť já jsem JAH , váš EL ! Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi.

3 moše 11: 46 46Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi.47Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy.

 ...............................................................................................................

5)

 

2 kor 11:8 Jiné církve jsem okrádal!!!bral jsem od nich výplatu, abych mohl sloužit vám

                                                                        Vs

Matitjahu 10:8 Zdarma jste dostali, zdarma dejte.9Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze10ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm

..........................................................................................................................................

6)

GALATSKÝM 1:18 Teprve po třech letech jsem přišel do Jerusaléma, abych se seznámil s Petrosem. Strávil jsem u něj dva týdny ,ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra

2 kor11:5 Myslím, že si s těmi veleapoštoly v ničem nezadám(PÝCHA)

2 kor.11:21 Čím se však někdo tak troufale chlubí – teď mluvím jako blázen – na to si troufám i já.22Jsou to Hebrejové? Já také! Jsou to Izraelité? Já také! Jsou símě Avrahamovo? Já také!23Jsou Kristovi služebníci? Teď mluvím jako pomatenec: Já více!!!(PÝCHA)

2 kor.12.1 Musím se chlubit(PÝCHA), i když to není prospěšné.

12.11Dělám tu ze sebe blázna, ale vy jste mě k tomu donutili. Mohli jste mě přece chválit sami – i když nic neznamenám, s těmi veleapoštoly si v ničem nezadám(PÝCHA).

Gal 2.6 Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce (ať už jsou cokoli, mně na tom nezáleží, JAH nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali(PÝCHA).7Naopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro obřezané.8Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům.9Jakub, Petr a Jan, považovaní za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali mně i Barnabášovi pravice jako společníkům s tím, že my půjdeme k pohanům a oni k obřezaným.(JA JSEM NEVĚDEL, ŽE JSOU DVA EVANGELIA!!!??? ,JEDNO PRO OBŘEZANÉ A DRUHÉ PRO NEOBŘEZANE!!!!!!!! PAVEL JE SATAN-V SLUŽEBNÍK!!!!)

                                                Vs

Marek 9:35 Jahusua řekl:Chce li být někdo první ,at je poslední ze všech a služebník všech

Marek 10:43 43Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem.44Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je otrokem všech

 

 

7)

KOLOSKÝM2: 16Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novým měsícům  nebo sobotám.

                                                      VS

2 Moše 20:8 8Pamatuj na sedmý  den, aby ti byl svatý.9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,10ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným JAH, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.11V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

2 Moše 31:14 14Zachovávejte sedmý den ; ať je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu!!!!!

Ješajahu 56:4 4Neboť toto praví JAH :
Kleštěncům, kteří zachovávají mé sedmé dny ,kteří se pro mou vůli rozhodli
a drží se mé smlouvy,5dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery.
Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí.

 ješajahu66: 22Jako to nové nebe a nová zem,
které učiním,zůstanou přede mnou, praví Hospodin,
tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci.23Od novoměsíce do novoměsíce,
od sedmého dne do sedmého dne přicházet budou všichni lidé,aby se mi klaněli, praví JAH!!!

 

3 moše 23: 1-441JAH  promluvil k Mojžíšovi:2„Mluv k synům Izraele: Toto jsou JAH  slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění; jsou to mé slavnosti:….JOM ŠEVI…PESACH ,ŠAVUOT JOM TERUACH JOM KIPUR SUKOT

8)

ŘIMANŮM 7:15 Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím.16Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý.17Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně(DEMON)!!!!.18Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne.19Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci.20Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně.(DEMON)!!!!
21Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, KONÁM  ZLO.22Ve svém nitru radostně souhlasím s JAH  Zákonem,23ale ve svých údech vidím jiný zákon(DEMON), který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. svou myslí sloužím

A

FILIPSKÝM 3:8 8A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj(pavel říká že Torah a proroci a žalmy   je hnůj!!!!!), abych získal Krista

1 korintským 9:19 Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal.20Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod Zákonem (sám ovšem pod Zákonem nejsem).21Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem POD  Božím Zákonem – podléhám zákonu Kristovu (JA JSEM NEVĚDEL, ŽE JSOU DVA ZÁKONY!!!!!!).22Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé získal.

(takže pro všechny vším a bez zábran ,jako prostitutka!!!)

 

 MŮŽETE SI VYBRAT SLOVO HAKADOŠ JAH, KTERÉ MLUVIL SKRZE SVÉ   VYVOLENÉ  PROROKY , MOŠEHO , APOŠTOLY A JAHUŠUA SVÉHO SYNA  , KTEŘÍ VŠICHNI POTVRDILI ZÁKON  SVÁTKY A OBŘÍZKU A DEN SEDMÝ NEBO MŮŽETE PŘIJMOUT pavlovo učení , VE KTERÉM NEMUSÍTE DODRŽOVAT NIC ,ALE je to cesta do pekel

Pavel řekl

2 korinským 12:16na obtíž jsem vám tedy nebyl ,ale co když jsem chytrák ,který vás obelstil?????

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.