antarktída není kontinent !!!!země není koule!!! kolem země je led a nad nim je tyv. fermament
protože Hakadoš JAH(bůh) stvořil nebesa a zemi ...
 
1 Moše 1:6JAH(Bůh) řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“7JAH(bůh) učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se.8JAH(bůh) nazval oblohu „nebe“ .....
 
žalm 148:4Chvalte ho, nebesa nejvyšší,
chvalte ho, vody v nebesích!
 
přes ten fermament se nedá dostat takže nikdo nikdy nebyl ve vesmíru
všichni z letu chalenger ,který v roce 1986 shořel jsou živí a zdraví!!!
 
 
s-tan vytvořil jinou realitu která popírá bibli!!! v BIBLI je psáno, že země stojí pevně na pilířech a slunce vychází od východu na západ a že země má 4 kouty a je to kruh!!!Taky že Jozue zastavil slunce a měsíc !!!!.........
 
 
příklad z písma
Job 37:3 pod celým nebem je nechá znít ,i kraje světa svým bleskem ozáří
Žalm(psalm) 104: 5Zemi jsi založil na jejích sloupech,navěky jí neotřese vůbec nic.
Ješajahu(izaias) 24:18Nebeské průduchy se otevřou,zemské základy se otřesou:19Země se láme, láme se,
země se hroutí, hroutí se,země se třese, třese se!
1 Letopisů (chronicle)16:30 Pevně je postaven svět, nic jím neotřese
Zjevení Jochanan (revelation)7:1Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom.
Zjevení Jochanan (revelation) 20:8Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji – takové množství, jako je písku v moři.
Žalm(psalm) 19: 6Bůh stan postavil slunci v nebesích 6a ono jak ženich vychází z komnaty,
jak hrdina dychtící na cestu vyrazit.7Vychází na jednom konci nebe,
k druhému konci míří obloukem,před jeho žárem se nikdo neskryje.
8 JAH Zákon je dokonalý,život do duše navrací.
Žalm(psalm) 104:19 I samo slunce ví kdy má zapadat
Žalm (psalm)50:1 JAH , el bohů, promlouvá,celou zem svolává od slunce východu až tam, kde zapadá.
Job 38: 6Do čeho jsou zapuštěny její základy?Kdo položil její kámen úhelný,
1 samuel 2:8 JAH patří sloupy země,založil na nich celý svět.
Žalm(psalm) 75:4 Země a všichni na ní až se budou třást,
já sám jejím sloupům pevnost dám
Job 11:9Delší než země,širší než moře!
Žalm(psalm) 93:1Pevně je postaven svět, aby se neotřásl,2 tvůj trůn byl založen dříve než čas –
od věčnosti jsi ty sám!
Žalm(psalm) 96:1010Národům řekněte: „JAH kraluje!“Pevně je postaven svět, nic jím neotřese;
on bude soudit lidi poctivě!
Ješajahu(izaias) 13: 13To proto, že otřesu nebema země se pohne v základech
horlením JAH zástupův den, kdy vzplane jeho hněv.
Žalm(psalm) 74:17Ty jsi vymezil všechny zemské hranice,léto i zimu sám jsi vytvořil.
JOŠUE(Jozue) :1012Tenkrát mluvil Jošue s JAH . Toho dne, kdy JAH synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl:„Slunce, zastav se v Gibeonu!
Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!“13Stanulo slunce, měsíc stál,než národ nepřátele potrestal.
Ješajahu (iziaš)38:7Toto je znamení od JAH , že vykoná, co ti slíbil:8Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět.“ A slunce se na schodišti vrátilo o deset stupňů, po kterých předtím sestoupilo dolů
Nikde v celém písmu není psáno že země je koule ,taky, kdyby se země otáčela kolem slunce a slunce by stálo jak by asi JOZUE zastavil slunce???
Ten zlý dělá všechno proto aby vytvořil jinou“ realitu“ ,která nemá nic společného s pravdou z písma.Proč?Protože když popřete dílo,tak jak ho stvořil HAKADOŠ JAH ,NEMŮŽETE VSTOUPIT DO NEBESKÉHO KRÁLOVSTVÍ,protože žádný lhář nemůže vstoupit do nebeského království.
haleluJAH B ŠEM JAHUŠUA HAMAŠIJAH

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.