1moše 49:22Josef je ratolest plodná,
plodná ratolest nad pramenem,
jejíž výhonky se po zdi pnou.
23Zraňovali ho, stříleli,
lukostřelci jej stíhali.
24Pevný však zůstal jeho luk,
přijaly sílu paže rukou jeho
z rukou Mocného Jákobova.
Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův –
25od Boha tvého otce, jenž ti pomůže.
el ŠADAJ  kéž požehná tě
požehnáním nebes nahoře,
požehnáním propasti ležící dole,
požehnáním prsou jakož i lůna!
26Požehnání tvého otce překonala
požehnání mých rodičů
až k vrcholům věčných návrší.
Na hlavu Josefovu nechť přijdou,
na temeno vyvoleného (HEBREJSKY NAZÍR)z bratří!
 

5 moše 33:13O Josefovi řekl:
„Jeho zemi ať žehná EL ŠADAJ
nejlepší rosou z nebe nahoře,
prameny sahajícími dolů do hloubky,
14nejlepšími dary slunce,
nejlepší úrodou všech měsíců,
15největší chloubou hor odvěkých,
nejlepšími dary věčných pahorků,
16nejlepším ze země a její plnosti!
Přízeň Toho, jenž přebývá v keři,(JAHUŠUA)
na hlavě Josefově nechť spočine,
na temeni vyvoleného(hebrejský originál nazír) z bratří!
17Jak prvorozenému býku čest mu náleží,
jeho rohy jsou rohy buvolí;
národy ze všech zemských končin
on těmi rohy porazí.
Takové ať jsou desetitisíce Efraimovy,
takové tisíce Manasesovy!“

ješajahu 41:12Kdo na východě vzbudil vítěze
a povolal ho ke službě?
Kdo podmanil mu národy
a dal mu vládnout nad králi?
V prach je svým mečem obrací,
svým lukem je jak stébla rozhání.
3Žene je, sám ale kráčí v bezpečí
stezkou, na kterou dříve nevkročil.

41.2525Ten, jehož vzbudím, od severu blíží se,
ten, který na východě vzývá jméno mé.
Po vládcích dupe jako po blátě,
jako když hrnčíř hlínu rozšlape.

43:1Teď ale toto praví Hospodin,
ten, kdo tě stvořil, Jákobe,
ten, kdo tě, Izraeli, zformoval:

Neboj se, já jsem tě vykoupil
a povolal tě jménem tvým –
patříš mi!
2Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud.
Půjdeš-li ohněm, neshoříš,
plamen tě nespálí.

3Já ŠADAJ  jsem přece tvůj Bůh,
já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel.
Egypt jsem dal za tebe jako zálohu,
Habeší a Sábou vyplatil jsem tě.
4Jsi pro mne tolik drahocenný,
jsi mi tak vzácný, tak tě miluji,
že za tebe vyměním všechny lidi,
za tvůj život dám celé národy.

5Neboj se, já jsem s tebou.
Od východu přivedu tvé potomky,
od západu tě shromáždím.
6Severu řeknu: „Propusť je!“
a jihu: „Nedrž je!“
Přiveď mé syny zdaleka,
mé dcery ze světových stran –
7všechny, kdo nesou jméno mé,
ty, jež jsem stvořil k slávě své,
ty, jež jsem udělal a zformoval.

44:11Teď ale slyš, Jákobe, můj služebníku,
slyš, Izraeli, vyvolený můj!
2Toto praví SADAJ , který tě učinil,
který tě v lůnu utvořil
a který tě podpoří:

Neboj se, můj služebníku Jákobe,
můj vyvolený Ješurune!
3Já vyliji vody na žíznivé
a potoky na vyschlou zem.
Vyliji svého Ducha na tvé símě,
své požehnání na tvé potomky,
4takže porostou jako tráva na louce
a jako vrby u řeky.
5Jeden řekne: „Patřím Hospodinu“a druhý Jákobovo jméno ponese,další si na ruku napíše „OD EL ŠADAJ “a přijme jméno JIrael.

 

44:2626který potvrdí, co říká jeho služebník,
a předpověď svých poslů naplní.

Já říkám Jeruzalému: „Budeš obydlen!“
a judským městům: „Vystavěna budete!“
a pozvednu je z trosek.
27Já říkám hlubině: „Vyschni,
neboť vysuším tvé proudy.“
28Já říkám KOREŠ : „Můj pastýř,“
neboť mou vůli zcela naplní.
Řekne Jeruzalému: „Buď vystavěn!“
a chrámu: „Buď znovu založen!“

45:11Toto praví EL ŠADAJ  svému pomazanému,
KOREŠ, jehož jsem vzal za pravici,
abych mu podmaňoval národy
a krále před ním odzbrojil,
abych mu otevíral brány
a dveře nezůstaly zavřeny:

2Já před tebou půjdu
a srovnám nerovnosti,
rozbiji brány z bronzu,
roztříštím železné závory.
3Vydám ti tajné poklady
a skrytá bohatství,
abys poznal, že já jsem ADONAJ EL ŠADAJ ,
Bůh izraelský,
který tě volá jménem tvým.
4Kvůli svému služebníku Jákobovi,
kvůli svému vyvolenému Izraeli
jsem tě zavolal jménem tvým –
i když mě neznáš, udělil jsem ti tituly.

5Já jsemEL ŠADAJ  a žádný jiný není,
kromě mě není žádný Bůh.
I když mě neznáš, já tě vyzbrojím,(TECHNOLOGIE )
6aby od východu k západu všichni poznali,
že kromě mě není ani jediný;
já jsem Hospodin a žádný jiný není!

45:13Já ve své spravedlnosti vzbudím KOREŠ
a všechny jeho cesty vyrovnám.
On moje město znovu zbuduje
a propustí mé vyhnance
bez placení a bez darů,
praví Hospodin zástupů.(JAH CVAOT)

46:11Já zavolám od východu dravce,
muže své vůle ze země daleké.
Co jsem řekl, to učiním,
své rozhodnutí naplním.

12Slyšte mě, vy v srdci zatvrzelí,
od spravedlnosti tak vzdálení:
13Svou spravedlnost jsem přiblížil,
není vzdálená,
neopozdí se spása má.
Já obdařím CIJON  spásou
a Izrael svou krásou.

48:12Slyš mě, Jákobe,
ty, Izraeli, můj povolaný:
Já jsem – já jsem ten první
a jsem i poslední.
13Má vlastní ruka zemi založila,
moje pravice nebe roztáhla;
kdykoli je zavolám,
v pozoru naráz musí stát.
14Všichni se shromážděte a poslyšte:
Kterýpak z bohů tohle předpověděl?
Ten, jehož Hospodin miluje,(krš jisrael ben Josef lvn NZR )
vykoná jeho vůli s Babylonem,
jeho ruka padne na Chaldejce.
15Já, já sám jsem promluvil,
ano, já jsem ho povolal;
přivedu ho sem
a jeho cesta bude úspěšná.

49:11Poslouchejte mě, ostrovy,
daleké národy, slyšte mě:
EL ŠADAJ mě povolal už od narození,
pojmenoval mě už v lůně matčině.
2Jak ostrý meč má ústa učinil,
v stínu své ruky ukryl mě;
učinil ze mě vybroušený šíp
a schoval si mě do toulce.
3Řekl mi: „Jsi můj služebník,
Izraeli, v tobě se oslavím.“

4Odpověděl jsem: „Nadarmo jsem se dřel,
vyčerpal jsem se marně a zbytečně.“
Mé právo je však u EL ŠADAJ ,
u mého Boha je má odměna.

5Teď ale praví EL ŠADAJ  –
ten, který mě v lůně zformoval,
abych byl jeho služebník
a přivedl k němu nazpět Jákoba,
aby se Izrael k němu shromáždil
(takto jsem poctěn před Hospodinovýma očima,
neboť můj Bůh je síla má) –
6nuže, on praví:

Málo na tom, abys jako můj služebník
obnovil Jákobovy kmeny
a přivedl nazpět ty,
kdo z Izraele přežili.
Světlem národů proto činím tě,
aby má spása obsáhla celý svět.

7Toto praví Hospodin,
vykupitel Izraele, jeho Svatý,
tomu, jímž lidé pohrdají a národy si ho oškliví,
služebníku vládnoucích:
Králové povstanou, až tě uvidí,
a velmoži se pokloní
kvůli ŠADAJ , který je věrný,
Svatému izraelskému, jenž tě vyvolil.

8Toto praví ADONAJ :
V čas milosti tě vyslyším,
pomohu ti v den spasení.
Já tě ochráním
a dám tě lidu do smlouvy,
tak abys zemi obnovil
a rozdělil zpustlá dědictví,
9abys řekl vězňům: „Vyjděte!“
a těm, kdo jsou ve tmě: „Ukažte se!“

Podél cest se budou moci občerstvit,
naleznou pastvu na všech pustých návrších;
10nebudou hladovět ani žízeň mít,
žár ani slunce neublíží jim,
neboť je povede Ten, jenž je soucitný,
a doprovodí je mezi vodní studánky.
11Všechny své hory v cestu obrátím
a mé stezky budou zpevněny.
12Hle – už přicházejí z dálky,
od severu jedni, od západu další
a jiní z asuánské krajiny.

 

zjevení 6:1Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: „Pojď!“ 2A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna(NEZER) a on vyjel ve vítězství, a aby zvítězil.(original a viděl jsem bílého koně hrdina vojny  a byl korunován korunou aby vítězil ve vojně ve svém hrdinství hebrejsky org.(hagibor milchama lavan - hebrej kořen LAVAN JE LVN

takže z rodu josef  - SLOVANÉ je ten kámen Jisrael vyvolený( originál nazír) , kterého země bude požehnaná a bude mít obrovskou sílu ,že vytlačí národy až na konec země ,to jsou požehnání  jak Jisraele tak Mošeho ohledně Josefa , takže ten pastýř bude nazír musí mít jako pastýř jméno koreš a musí mít jméno bilý LAVAN ,bude se nazývat jménem jisrael a bude mít rukou vyrito jsem od el ŠADAJ(ŠEVA ŠEVA ŠEVA) NA pravé ruce.bude mít luk a meč nikdo s reptiliánů před ním neobstojí ,ale pamatujte ,že ve víchdní zemi se bude striktně dodržovat zákon BOŽÍ (KTERÝ MOŠE OBDRŽEL Z RUK JAHUŠUA NA HOŘE CHOREB), BUDE KAŽDÝ OBŘEZÁN A KDO BUDE PŘEDHOZEN REPTILIÁNÚM NA ZÁPAD(TAKŽE KRŠ LVN ROZHODNE ,KTERÝ MILIARDÁŘ ,POLITIK ....ZÚSTANE A KDO BUDE VYHNÁN Z KRÁLOVSTVÍ!!!) A TI TĚM NEOBŘEZANCŮM UDĚLAJÍ TO CO SE VŠEMI : ZNÁSILNÍ ŽENY VLOŽÍ DO NICH REPTILIÁNSKĚ ZÁRODKY ,DĚTI UMUČÍ ,ABY DOSÁHLI TZV. COLD BLOOD" KDY KREV PŘI STRACHU VYLUČUJE LÁTKY SE KTERÝCH JSOU ONI V TRANZU ,(STAV JAKO LIDI PŘI UŽITÍ OMAMNÝCH LÁTEK) A PAK JE SEŽEROU ,PROTOŽE NA TO DOSTALI POVOLENÍ OD EL ŠADAJ JAKO TREST PRO LIDI.ALE DO  ZEMĚ  VÝCHODU  NEBUDOU MOCT VKROČIT ,ALE PAMATUJTE ,ŽÁDNÁ ZEMĚ ANI RUSKO NEMÁ TY ZBRANĚ A TECHNOLOGIE ,ABY MOHLA OBSTÁT VE VOJNĚ PROTI REPTILIÁNŮM ,

A CO BUDE S REPTILIÁNEM PUTINEM ,TO SI NECHÁM PRO SEBE ,ALE JEN TO, CO JSI KAŽDÝ REPTILIÁN ZASLUŽÍ :NEUNIKNE

až bude svržen stn ten had na zem spolu s celou jeho reptiliánskou armádou ARMÁDOU ANDĚLŮ EL ŠADAJ  , všechny výchdné tajné služby všichni prezidenti a prezidentka a armády včetně ruské příjdete za tím kdo má moc nad reptiliánmi ,protože až uvidíte reptiliánskou milionovou armádu NATO (film vetřelec hadr) poserete ,ano poserete  se a pochopíte ,že je ten  krš lvn Jisrael ben Josef nazír pastýř kámen jisrael ,který má moc nad reptiliánmi a budete ho prosit ,aby byl vaším králem ,protože ,když uvidíte co se bude dít(had bude mučit znásilnovat  vraždit ... ,tak ANO poserete se tento nazír je ten kdo má od EL ŠADAJ moc a armádu andělů a technologie a superpočítač .......bude melech kedem král východu a bude sloužit podle zákona ,který byl dán na hoře choreb celému jisrael .

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.