ŽALMY

20:8 Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají,
nám je nadějí náš EL – má jméno JAH !

9:11 Ať v tebe doufají, kdo tvé jméno znají,
neopustíš, JAH , ty, kdo tě hledají!

22:23 Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno,
uprostřed shromáždění tě budu velebit:

33:21 On je radostí našeho srdce,
v jeho svaté jméno doufáme.

45:18 Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení,
ať tě na věky věků chválí národy!

83:19 Tak aby poznali, že ty jediný,
který máš jméno JAH ,
jsi nade vší zemí Nejvyšší!

86:12 Chválím tě, EL ŠADAJ , celým srdcem svým,
tvé jméno chci slavit navěky
!

91:14 Přilnul ke mně, a tak ho zachráním,
poznal mé jméno a já ho vyvýším.

105:1 Oslavujte JAH , jeho jméno vzývejte,
jeho činy rozhlašujte mezi národy!

 
2Zpívejte mu, hrajte mu,

rozvažujte o všech jeho zázracích!
3Jeho svatým jménem chlubte se,
ze srdce ať se radují, kdo JAH hledají!

145:1Chvalozpěv Davidův. ELI , můj Králi, tebe velebím,
tvé jméno chválím navždy, navěky
.

148:13 Ať všichni chválí jméno JAH ,
jen jeho jméno je přece nejvyšší,
jeho sláva je nad nebem i nad zemí!

1 MOŠE

 4:26 Tehdy začalo vzývání JAH  jména.

12:8 Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář JAH a vzýval  JAH jméno.

13:4 A šel po svých starých cestách od Negevu až k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem,4k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval  JAH jméno.

 

Ješajahu

 12:4 V ten den řeknete:
„Oslavujte JAH , jeho jméno vzývejte,

jeho činy rozhlašujte mezi národy,
jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší!

52:5 Co tedy mám teď udělat? praví JAH Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, pravíJAH ; mé jméno je stále uráženo, celé dny.6Nuže, můj lid pozná jméno mé! V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje: „Hle, jsem zde.“

 

 

65:1 Odpovídal jsem těm, kdo se neptali,
dal jsem se najít těm, kdo o mě nestáli.
Národu, který mé jméno nevzýval,
jsem říkal: „Jsem tu! Jsem tu!“

 

JOEL

3:5 Každý, kdo vzývá  JAH jméno,
však bude zachráněn.
Na hoře Sion, v JeruSALEM
vyvázne, jak  JAH slíbil,
hrstka přeživších,
které povolal JAH

AMOS

6:10 Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: „Je s tebou ještě někdo?“ „Nikdo,“ hlesne on. A tehdy řekne: „Tiše! Ať ani nezmíníme  JAH jméno!“.

ZAKARI

 10:12 Učiním je mocnými v JAH  
budou kráčet v jeho jménu,
praví  JAH
 

13:9 V celé zemi, praví JAH , budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v ní zůstane jen třetina.9I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat mé jméno a já je vyslyším. Řeknu: „To je můj lid!“ a oni odpoví: „Náš Bůh(ELI) je  JAH

Takže jen „pár „příkladů o tom že máme vzývat jméno  HAKADOŠ EL ŠADAJ  v pravdě !!!!!!!

On není hašem (překlad to jméno!!!) to je rouhání , i  proto dvě třetiny budou v hexagrmovém státě s-t-na  vyhlazeny za malou chvíli !!!!! el šadaj neboť jeho je vůle na nebesích i na zemi on jedinný je EL ŠADAJ a jeho jméno  HAKADOŠ JAH El Avraham Jicchak Jakov 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.