1 Moše 17:3 Avram padl na tvář a JAH  k němu mluvil

2 MOŠE 4:31 A lid uvěřil. Když slyšeli, že JAH  obrátil zřetel k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a klaněli se.

2 Moše 12:27odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka  JAH , který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.‘“
Tehdy lid padl na kolena a klaněl se.

3 Moše 9:24Od  JAH  totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář.

 

4Moše 17:9  JAH TAM K MOŠE PROMLUVIL:Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!“ Padli tedy na tvář.

1 kralovska 8:54 Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k  JAH , vstal od  JAH oltáře, kde klečel na kolenou s rukama vztaženýma k nebi

1 kralovska 18:39 Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali: „  JAH  je EL ŠADAJ ! JAH JE EL ŠADAJ 

Žalm 95:6 Pojďte a klaňme se, před ním padněme,
JAH  je náš Tvůrce, před ním klekněme!

Ješajahu 45:23 Při sobě samém přísahám,
ústy pronáším slova pravdivá,
jež nelze odvolat:
Přede mnou každý padne na kolena
a každý jazyk bude při mně přísahat.
24„Jen v JAH ,“ budou o mně říkat,
„je spravedlnost a síla!“

Daniel 6:11 Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k JeruSALEM. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému EL ŠADAJ  a vzdával mu chválu tak jako předtím

Soudcu 13:20 Když se z oltáře vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom plameni i JAH  posel  přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi.(JAHUŠUA MALACH VE BEN HAKADOŠ JAH)

NEHEMJAHU 8:6Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k zemi.

Jehošua (jozue) 5:14„Nikoli,“ odpověděl on. „Já jsem vůdce  JAH  vojska. Teď jsem tu.“
Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. „Jaké příkazy má můj pán pro svého služebníka?“ zeptal se..(JAHUŠUA MALACH VE BEN HAKADOŠ JAH)
15Vůdce JAH  vojska na to Jozuovi řekl: „Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté.“ A Jozue to udělal.

I LETOPISŮ 29:20Potom David vyzval celé shromáždění: „Dobrořečte JAH , svému Bohu!“ a všechno shromáždění dobrořečilo JAH , Bohu jejich otců, padli na kolena a klaněli se před JAH a před králem.

2 LETOPISŮ 6:13Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty vysoké bronzové podium, které dal umístit doprostřed prostranství. Postavil se na ně, před celým izraelským shromážděním poklekl na kolena, vztáhl ruce k nebi a řekl:

7:3Všichni synové Izraele viděli, jak sestupuje oheň. Když spatřili JAH slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a dobrořečili JAH :

29:29Jakmile byla zápalná oběť dokonána, Ezechiáš i všichni přítomní poklekli a klaněli se.30Ezechiáš a jeho hodnostáři uložili levitům, ať oslavují JAH  písněmi Davida a vidoucího Asafa. Oslavovali ho s velikou radostí, padali na kolena a klaněli se mu.

 

 17 SVĚDECTVÍ Z 5 KNIH  MOŠE, PRORKŮ A ŽALMŮ ....,ŽE MÁME KLEKAT NA SVÉ KOLENÁ A PADAT NA SVÉ TVÁŘE PŘED EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH V ŮCTĚ A POKOŘE BEMET VE RUACH 

HALELUJAH 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.