Svěcení sedmého dne, pravého dne odpočinku

 

HENOCH KALENDÁŘ 364 DNÍ ZAČÁTEK 17. 3. PODLE ROVNODENOSTI V JERUŠALEM 

Dodržování Desatera v Boží lásce by mělo být v každodenním životě prioritou každého křesťana, který v pravdě a lásce kráčí ruku v ruce se Synem Božím k Nejsvětějšímu Tatínku, Hakadoš Abba. Desatero nám dal jediný Bůh – Otec EL Avraham, Jicchak, Jakov v 2. Knize Mošeho, 20. Kapitole, verše 1 – 17 a také v 5. Knize Mošeho, 5:1 – 21. V jednom z přikázání nám JAH říká: Pamatuj na sedmý den, že Ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den – JOM ŠEVII – je den odpočinutí JAH, Tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani Ty, ani Tvůj syn a Tvá dcera, ani Tvůj otrok a Tvá otrokyně, ani Tvé dobytče, ani Tvůj host, který je ve Tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebesa i Zemi, moře i všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal JAH semý den a oddělil jej jako svatý. 

2Mošeho 20:8Pamatuj na sedmý den, aby ti byl svatý.9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,10ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným JAH, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.11V šesti dnech totiž JAH učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto JAH požehnal sobotní den a posvětil jej. 

2 Mošeho 31:12 JAH Mošemu řekl:13„Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé  dni odpočinku , neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem JAH, váš Posvětitel. 
14Zachovávejte den odpočinku ; ať je vám svatý. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu.15Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je den odpočinku , JAH  svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sedmý den dělal nějakou práci, musí zemřít. 
16Ať synové Izraele zachovávají den sedmý ; ať den sedmý  dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení.17Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž  JAH  učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech.“ 

2 Mošeho 35:1-3 Když Moše shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: „Tyto věci vám JAH přikázal.2Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou den sedmý , den odpočinku pro JAH. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. 3  V den odpočinku nerozděláte oheň v žádném svém obydlí."

     jom ševa MÁ SE SVĚTIT PODLE JAH KALENDÁŘE HENOCH 364 dní kalendář od východu slunce až do jeho západu  TAK JAK NÁM HAKADOŠ JAH PŘIKÁZAL . JAK JUDA  A ADVENTISTÉ MŮŽOU SVĚTIT BIBLICKÉ "SVATKY" PODLE KATOLICKÉHO SA-TANOVA  GREGOROVA KALENDÁŘE,KTERÝ JE UZÁKONEN CCA 500LET ONI SVĚTÍ SATURN DAY -BLACK SATANIC "DAY "???!!!. Má se světit od rána -od východu slunce do  západu slunce PROTOŽE DEN JE KDYŽ JE SLUNCE!!!1 MOŠE 1:16 ŽALM 136:8-9(KDYBY ZAČÍNAL DEN V NOCI A KONČIL V NOCI KDY BY BYLA NOC???TO JEN SA-TAN VYTVOŘIL KALENDÁŘ SLUNEČNÍ  který má 365 + "dní"KDE DEN A ROK ZAČÍNÁ O PŮLNOCI!!!!!!! VE TMĚ!!!! A KONČÍ V NOCI ), přičemž v ten den jom ševa  má být svaté slavnostní shromáždění a nesmí se pracovat.Jídlo se má připravit večer na jom šiši den šestý!!! Nesmí se kupovat ani prodávat !!!

JEŠAYAHU (IZAIÁŠ)56:1-7 Toto praví  JAH : 
Dodržujte právo, 
jednejte spravedlivě – 
vždyť má spása už je blízko, 
má spravedlnost zjeví se! 
2Blaze člověku, který tak jedná, 
lidskému synu, který na to dbá: 
Zachovává  den sedmý , aby ji neznesvěcoval, 
zdržuje svou ruku od všeho zla. 
3Ať tedy neříká žádný cizinec, 
který se připojil k  JAH : 
„JAH mě zcela jistě 
vyloučí ze svého lidu.“ 
Ať také neříká žádný kleštěnec: 
„Jsem podobný suchému stromu.“ 
4Neboť toto praví  JAH : 
Kleštěncům, kteří zachovávají mé dni odpočinku , 
kteří se pro mou vůli rozhodli 
a drží se mé smlouvy, 
5dám ve svém domě a mezi svými zdmi 
pomník a jméno nad syny i dcery. 
Věčné jméno jim udělím, 
jméno, jež nikdy nezmizí. 
6Cizince, kteří se k  JAH  připojí, 
aby mu sloužili,aby  JAH jméno milovali 
a byli mu služebníky, 
všechny, kdo chrání  den sedmý před znesvěcením 
a drží se mé smlouvy – 
7ty všechny přivedu na horu své svatosti 
a oblažím je ve svém domě modlitby. 
Jejich zápaly a jejich oběti 
dojdou zalíbení na mém oltáři 
a můj dům bude nazýván domem modlitby 
pro všechny národy. 

Ješayahu 58:13Když se tvá noha vyhne sedmý den, 
aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, 
když budeš den odpočinku  nazývat svým blahem, 
 JAH  svatým a slavným dnem, 
a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, 
aby sis nedělal, co chceš, 
a s řečmi přestaneš, 
14tehdy v  JAH  blaho  nalezneš 
a já tě dovedu na výšiny země, 
abys užíval dědictví svého otce Jákoba. 
Tak promluvila ústa JAH . 

66:22 Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví JAH , tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. 23 Od  nového DNE  měsíce  do  po nový DEN měsíce (cyklus slovo chodeš -nový slovo jareach -měsíc luna ), od  sedmého dne  do  sedmého dne  přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví  JAH . 24 Až vyjdou ,spatří mrtvé tělá mužů,kteří mi byli nevěrni.jejich červ neumírá ,jejich ohen neuhasne,budou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. 

Ezechiel 20:12  „Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já JAH je posvěcuji. 13 Ale dům izraelský se mi na poušti vzepřel, mými nařízeními se neřídili a znevážili mé řády, skrze něž má člověk život, když je plní, a hrubě znesvěcovali mé dny odpočinku. I řekl jsem, že na ně vyleji na poušti své rozhořčení, a tak s nimi skoncuji.

20:20 Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem JAH , váš EL . 21Ale i synové se mi vzepřeli, neřídili se mými nařízeními, nedodržovali mé řády, skrze něž má člověk život, když je plní, a znesvěcovali mé dny odpočinku. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení, a tak na poušti dovrším svůj hněv proti nim.

Ezechiel 22:8  Pohrdáš mými svatými dary, znesvěcuješ mé dny odpočinku.

Ezechiel 23:37 Cizoložily a na jejich rukou je krev. Cizoložily se svými hnusnými modlami a přiváděly jim dokonce za pokrm své syny, které porodily mně. 38 A navíc mi činily toto: Téhož dne poskvrňovali mou svatyni a znesvěcovaly mé dny odpočinku. 39Téhož dne, kdy zabíjeli své syny svým hnusným modlám, vcházeli do mé svatyně, a tak ji znesvěcovaly. Toho se dopouštěli v mém domě.

Matitjahu 5:17-19: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž dovršit. , pravím Vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachovával a učit, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.“

Matitjahu 7:21: „Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme ve Tvém jménu neprorokovali a ve Tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve Tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? Tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem Vás neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravostí.“

Matitjahu 24:15-20. A potom přijde konec.“ 
15„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel ,16tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal,18a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť.19Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím.20Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sedmý den 

Marek 1:21: „Když přišli do Kafarnaum, hned v DEN SEDMÝ  šel do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.“

Marek 6:2:Když přišel  sedmý den , počal učit v synagoze.“ 

Marek 9:2: „Po šesti dnech(na sedmý den) vzal JAHUŠUA s sebou jen Petrose , Jakoba a Jochanana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami, a byl proměněn před jejich očima (po šesti dnech, tj. den sedmý). 

Lukáš 4:16 „Přišel  JAHUŠUA do Nazareta, kde vyrostl, podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z Písma. Podali mu knihu Proroka JEŠAYAHU  (Izaiáše)Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch JAH (RUACH HAKADOŠ )je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti  JAH .“  

Lukáš 4:31 „Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil v den sedmý. Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc.“ 

Lukáš 6:1 „Jednou v DEN SEDMÝ  procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy a mnuli z nich rukama zrní a jedli2. Někteří z farizeů řekli: Jak to, že děláte, co se v  SEDMÝ DEN  nesmí? 3Ješua jim řekl: Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním?4 Jak vešel do JAH  domu a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli? A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. 5 Řekl jim: Syn Člověka je pánem nad dnem sedmým .“ 

Lukáš 16:16 Až do Jochanana tu byl Zákon a Proroci; od té doby se káže  JAH království a každý se do něj násilně tlačí.17Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona! 

Lukáš 23:56: „Potom se vrátili, aby připravili vonné masti a oleje, ale v sedmý den zachovaly podle přikázání sváteční klid.“ 

Lukáš 24:1: „Prvního dne po DNI ODPOČINKU za časného jitra přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.“  

Jochanan 8:32: „Poznáte Pravdu a Pravda Vás učiní svobodnými.“ 

Boží Slovo je Pravda, Cesta, Život. Popírání soboty je popírání Písma.

Sk 13:14: „Když nastal DEN SEDMÝ , vešli do synagogy a posadili se. 15 Po čtení se Zákona a Proroků vybídli je představení synagogy. Bratři, máte-li slovo povzbuzení, promluvte k lidu.“ 

Sk 15:21 : „Vždyť Moše má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho zákon v synagogách každý   den sedmý.“ 

Sk 16:13 : „V -den sedmý jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna. Posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly.

Zjevení Jochanana 12:17: „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání JAH  a drží se svědectví Jahušua .“ 

14:12: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají  JAH  přikázání a věrnost Jahušua.“ 

(Svatý den odpočinku –den sedmý – byl oficiálně změněn v roce 321 Konstantinem, který uctíval slunce, tak jako uctívá slunce mnoho satanistů, jezuitů a celá katolická církev atd., se tzv." Obrátil" a změnil sedmý den na neděli – v angličtině Sunday – Den Slunce. Pohanský satanistický svátek. Každý, kdo nesvětí DEN ODPOČINKU A SVÁTKY PODLE HENOCH KALENDÁŘE , ale světí neděli, popírá Bibli. Je psáno v Písmu: „Lépe utíkat se k JAH, než doufat v člověka.“Žalm 118:8

Boží zákon platí a žádný člověk ho nemůže změnit. Ten zlý zrušil Boží svátky a také zrušil jedno z desatera a tím je SVĚCENÍ SVATÉHO DNE HAKADOŠ HA jom ševa )

Daniel 7:25 Bude mluvit proti NEJVYŠŠÍMU a bude hubit svaté NEJVYŠŠÍHO. BUDE SE SNAŽIT ZMĚNIT SVÁTKY A ZÁKON !!!

 

 ( JAH  nám v desateru jasně říká, :2.Moše 20:4  " Nezobrazíš si EL zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí 5  Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem  JAH , tvůj EL , EL  žárlivě milující. "

Toto přikázání jako protestanské církve dodržujete, protože je to jedno z desatera, které platí, tak jako platí navěky věků všech deset přikázání. A jedno z dalších desatera přikázání zní, abychom SVĚTILI den odpočinku, Hakadoš jom sevii. Jedno jako protestanské církve jedno dodržujete, druhé ne, přitom obě dvě jsou přikázání!!!napsané  JAH  prstem. )

Je jeden Bůh, EL HAKADOŠ  ABBA, EL AVRAHAM JICCHAK JISRAEL,který nám dal svého jediného SYNA ,jako smírnou obět a vede nás v Duchu (Ruach hakadoš) svém svatém. Otec v Synovi skrze DUCHA(RUACH ) OTCE. Jahušua  SYN BOHA ŽIVÉHO přišel  NA TENTO SVĚT, PLNIT VŮLI OTCE NEBESKÉHO  a nezměnil nic z Desatera, ani nemohl !!!, PROTOŽE HO VEDL DUCH OTCE A VŮLE OTCE JE NA NEBESÍCH NEBES I V celé zemi  OD VĚKŮ NAVĚKY.

Jochanan 5:19 :“ Jahušua  jim řekl: ", pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.

Jochanan 5:30 Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."

Jochanan 7:16  Jahušua jim odpověděl: "Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal.

Jochanan 9:4  Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Jochanan 12:49 Neboť jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co říci.

Jochanan 14:24  Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.

Jochanan 17:3 A život věčný je v tom, když poznají tebe, JEDINÉHO PRAVÉHO BOHA, a toho, kterého jsi poslal, Jahušua  Mašijah“

 

Desatero platí a podle Desatera v Boží lásce, pokoře, milosrdenství a pravdě máme i žít a být světlem pro ty, kteří jsou v temnotách. 

JE JEDINÝ PRAVÝ ŽIVÝ BŮH HAKADOŠ ABBA EL AVRAHAM JICCHAK JISRAEL.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.