Proč je katolicizmus satanizmus

 

SATAN KALENDÁŘ UZÁKONĚN ŘEHOŘEM 13 (GREGOREM 13) KTERÝ ZMĚNIL SVÁTKY A DEN ODPOČINKU NA DEN SLUNCE!!!NEDĚLI

1.maria –ŽÁDNÉ TAKOVÉ JMÉNO V HEBREJSKÉM JAZYCE 2000 ZPĚT NEEXISTOVALO !!!

PRAVÉ JMÉNO MATKY KTERÁ Z RUACH HAKADOŠ EL(DUCHA SVATÉHO ) PORODILA JEŠUA HAMAŠIJACH JE MIRJAM !!!

VZTAH JEŠUA KE SVÉ MATCE SESTRÁM A BRATRŮM JE DEFINOVAN V:

MATITJAHU12:46A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit.47Někdo mu řekl: „Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit.“

48JEŠUA (On) mu však odpověděl: „Kdo je má matka? Kdo jsou moji bratři?“49Ukázal rukou na své učedníky a řekl: „Pohleď, má matka a moji bratři.50Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, má sestra, má matka.“

JEREMJAHU 7:18Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby mě uráželi.!!!NAMOTALI NEJAKOU MARII ZA KRÁLOVNU NEBES!!!!!!!!TO JE ROUHÁNÍ PROTI NEJSVĚTEJŠÍMU JEDINÉMU EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH

JEREMJAHU 44:16„Nebudeme poslouchat, co nám říkáš  JAH  jménem!17Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové, naši králové i naši velmoži v judských městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo.18Ale od té doby, co jsme přestali pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem.“


katolická církev  namotala text ze zjevení JOCHANANA (Jan)12 kap na marii ,že je královnou nebes, královnou andělů a nevěstou beránka!!!!!!!INCEST!!!!!!!

" žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd.2Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit.
3Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun.4Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí.5Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. 

     toto znamení je postavení hvězd v určitém čase , které ZAČNE  v roce 5777 na den troubení A JOM KIPUR 10 DEN 7MĚSÍCE  PODLE HENOCH KALENDÁŘE 


PROČ SE KATOLÍCI MODLÍ K MARII , KDYŽ JE JASNĚ PSÁNO V PÍSMU ,ŽE SE MÁME MODLIT A UCTÍVAT a KLANĚT SE JEDINĚ HAKADOŠ JAHOVAH EL ŠADAJ(BOHU VŠEMOCNÉMU)?!!!

–v písmu se JASNĚ píše ,že máme milovat jediného El Šadaj JAHOVAH CELÝM SRDCEM MYSLÍ A ZE VŠECH SIL A JEN JEHO UCTÍVAT A JEN JEMU SE KLANĚT

MAREK 12: 27On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte.“

28Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: „Které přikázání je ze všech nejdůležitější?“

29JAHUŠUA mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli – JAH  je náš Bůh, JAH  je jediný.30Proto miluj JAH , svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.“

32Na to mu ten znalec Písma řekl: „Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano,JAH- Bůh je jediný!!! a není žádný kromě něj.33A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe – to je nade všechny zápaly a oběti.“

34Když JAHUŠUA  uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se ho už neodvažoval na nic zeptat.

2.KATOLICI SE KLANĚJÍ A MODLÍ K ANDĚLŮM A K MODLÁM

ZJEVENÍ JOCHANAN (JAN) 9:20Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí!!!!

ZJEVENÍ JOCHANAN (JAN) A já JOCHANAN( Jan) jsem tyto věci viděl a slyšel. A když jsem je uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval.
Ale on mi řekl: "Hleď, abys to nedělal! Neboť jsem spoluslužebník tvůj i tvých bratrů proroků a těch, kteří zachovávají slova této knihy. Klaněj se  JAH(Bohu.)"

2 MOŠE 34:17 Nebudeš si odlévat sochy bohů

3.Moše 19:1 JAHOVAH promluvil k Mošemu:2"Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já JAHOVAH, váš Bůh, jsem svatý. 3 Každý měj v úctě svou matku a svého Otce. Dbejte na mé dny sobotní. Já jsem JAHOVAH, váš Bůh.4Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem JAH, váš EL 

5MOŠE 5.Moše 4:28 Tam budete sloužit bohům vyrobeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a z kamene, kteří nevidí a neslyší, nejedí a nečichají.


 

 ŽALM 135:15Stříbro a zlato jsou pohanské modly,výtvory rukou člověčích.16Ústa mají, a nemluví,
oči mají, a nevidí.17Uši mají, a neslyší,v ústech nemají ani vzdech!18Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají,
i všichni, kdo v ně doufají!


    

   JEŠAJAHU 40:18Ke komu chcete Boha přirovnat?Čemu se podle vás podobá?19Odlité modle řemeslníka,pozlacené od zlatníka,s řetízky tepanými ze stříbra?20Anebo obětnímu daru chudáka,jenž trvanlivé dřevo vybírá
a hledá zručného řemeslníka,ať postaví modlu, co se nehýbá?21Copak to nevíte?Copak neslyšíte? 

JEŠAJAHU44:12Kovář si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni;tvaruje modlu kladivy,dře se s ní ze všech sil.Přitom hladoví až k umdleníani se nenapije, až se vysílí.13Řezbář tu modlu měří šňůrou a zakresluje křídou,opracovává ji dláty, rýsuje kružítky.Zhotoví z toho lidský tvar skvělou podobiznu člověka,aby v domě seděla.
14Předtím však musel cedry pokácet,vybrat si duby nebo cypřiše;nechal je sílit mezi stromy v lese,zasadil sosnu a rostla s deštěm.15To dřevo je pro člověka palivem –kus z něho vezme a hřeje se,kusem zatopí a chleba upeče,z kusu pak dělá boha, jemuž klaní se,zhotoví si modlu, před níž poklekne.16Půlku dřeva spálí na ohni,
na němž si maso k jídlu připraví,peče si pečeni a tou se nasytí.Když se ohřeje, říká: „Výborně!Je mi teplo, dívám se na oheň.“17Ze zbytku dřeva si pak boha udělá,modlu, před níž se klaní a pokleká,a říká jí svou modlitbu:Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!“18Vůbec nechápou! Vůbec nevědí!Oči mají zaslepené, takže nevidí,ničemu nerozumí v srdcích svých. 

3.KLANĚJÍ  TZV.SVATÝM(DUCHŮM ZEMŘELÝCH KTEŘÍ NEJSOU SVATÍ!!!!!!)

3 MOŠE 19:31 NEOBRACEJTE SE K DUCHŮM ZEMŘELÝCH A NEVYHLEDÁVEJTE VĚDMY A neposkvrňujte SE JIMI.

3 MOŠE 20:27MUŽ ČI ŽENA ,VNIŽ BY BYL DUCH ZEMŘELÝCH NEBO DUCH VĚŠTECKÝ MUSÍ ZEMŘÍT !!!!Budou ukamenováni – jejich krev ať padne na ně!“

 

4.PAPEŽ


 

TEN SI NECHÁVÁ OSTATNĚ JAKO KAŽDÝ KARDINÁL BISKUP A KNĚZ  BOZKÁVAT RUCE A STAVÍ SE NAD EL ŠADAJ . JE TO satanův sluha a falešný prorok který svádí 1,2 miliardy "katolíků" do pekelné propasti!!!! byl dokonce  ustanoven 2 vatikánským koncilem za neomylného!!!!JEN HAKADOŠ JAH JE NEOMYLNÝ!!!!

 

5.ODPUSTKY


 

Z NABOŽENSTVÍ SI KATOLICKÁ CÍRKEV udělala dobrý byznys!!!! je úplně scestné si myslet ,že se dá odpuštění koupit penězi tohoto fyzického světa,který je pomíjivý!!!!kde"vládne " ten zlý!!!!! JE NÁM ODPUŠTĚNO KRVÍ JEŠUA HAMAŠIJAH ,KTERÉHO  KRVÍ JSME SMÍŘENÍ S EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH

6. ZPOVĚD


 

Jak může katolická církev odpouštět? kdo jim dal takovou moc?maria?haha mimo jiné  za ten samý hřích Vám podruhé udělí kněz  úplně jinou modlitbu  JAKO POKÁNÍ SAMO K NĚJAKÉ MARII!!! 

  1. JAH A JEHO POMAZANÝ  MŮŽE ODPOUŠTĚT!!!!

KDYBY MĚLI KNĚŽÍ TAKOVOU MOC TAK BY MĚLI MOC I UZDRAVOVAT KAŽDÉHO,TAK JAKO TO DĚLALI APOŠTOLOVÉ!!!!

MATITJAHU MATOUŠ 9: 1Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města.2Vtom k němu přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když JEŠUA uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny.“

3Někteří znalci Písma si řekli: „Ten člověk se rouhá!“

4JEŠUA ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: „Proč si hned myslíte něco zlého?5Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,‘ anebo: ‚Vstaň a choď‘?6Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy“ – tehdy pověděl ochrnutému – „Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů.“

MAREK 2:6Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali:7„Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný JAH( Bůh)?“

8JEŠUA HAMŠIJAH v Duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: „Jak to přemýšlíte?9Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,‘ anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?‘10Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy“ – tehdy pověděl ochrnutému –11„říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů.“


 

    7: SVĚTÍ DEN SLUNCE( PODLE SLUNEČNÍHO SATANOVA KALENDÁŘE!!!,KDE DEN ZAČÍNA  PO PŮLNOCI  A KONČÍ O PŮLNOCI!! KDY JE NEJVĚTŠÍ TMA!!!!

Světit  DEN SEDMÝ MÁME  podle kalendáře který Nám dal El Avraham Jicchak Jisrael SKRZE HENOCHA  KALENDÁŘ JENŽ MÁ PŘESNĚ 364 DNÍ A 52 DNÍ ODPOČINKU ZAČÍNÁ DEN PO ROVNODENOSTI V JERUŠALEM TJ 17.3. PRVNÍ DEN JE VŠAK ZÁROVEN ČTVRTÝ DEN ,PROTOŽE HAKADOŠ JAH STVOŘIL DVĚ SVÍTILNY NA URČOVÁNÍ ČASU A SVÁTKŮ(MOEDIM) VE ČTVRTÝ DEN . TAKŽE PRVNÍ DEN SEDMÝ V ROCE JE 4.1 PAK 11.1 PAK 18.1 PAK 25.1. + 7....V DEN ODPOČINKU NÁS HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ POSVĚCUJE !!!!

Ezekiel 20:12Dal jsem jim také své   DNI ODPOČINKU , aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem JAHOVA ,jejich Posvětitel.

2 Moše 31:12JAHOVA Moše řekl:13„Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem JAH , váš Posvětitel.

1 moše 1:3JAH Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo.4JAH viděl, že světlo je dobré, a JAH oddělil světlo od tmy. 5JAH nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“.

1 Moše 14JAH řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování svátků(správny překlad viz original hebrew), dnů a let;15budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se.16Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni(slunce )a menší, aby vládla noci(měsíc); učinil rovněž hvězdy.17Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,18aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré.
.
takže když je světlo (slunce ) tak je den a když hvězdy a měsíc tak je noc.JOM ŠEVA SE MÁ SVĚTIT OD VÝCHODU SLUNCE AŽ PO JEHO ZÁPAD ,NEBOT TO JE DEN!!!!
KDYBY BYL DEN  OD NOCI DO NOCI, KDY JE NOC?

Žalm 104:19 Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce ví, kdy má zapadat.

Ješajahu 66:23Od NOVOLUNÍ do novoluní,
od SOBOTY do sobot
přicházet budou všichni lidé,
aby se mi klaněli, praví JAHOVAH

Ezekiel 44:23Budou učit můj lid o rozdílu mezi svatým a obyčejným a ukazovat jim rozdíl mezi čistým a nečistým.24Budou rozsuzovat spory a rozhodovat v nich podle mých předpisů. Budou dodržovat mé zákony a má pravidla pro všechny mé slavnosti a budou světit mé SOBOTY

ezekiel 46:1Tak praví Panovník JAH: „Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená, ale v sobotní den a v den NOVOLUNÍ se otevře.2Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí. Až budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné oběti, bude se klanět u prahu brány. Poté odejde, ale brána se až do večera nezavře.3Také lid země se bude o sobotách a  NOVÝ DEN (NOVÉHO CYKLU MĚSÍCE) u vchodu té brány klanět Jah

8.satanova dogma trojjedinosti

jedno z desatera je

2 moše 20:3 NEBUDEŠ MÍ JINÉHO BOHA KROMĚ MNĚ

JEŠAJAHU 44:3 JA JSEM PRVNÍ POSLEDNÍ KROMĚ MNE ŽÁDNEHO BOHA NENÍ

JEŠAJAHU 45:6 JA JSEM JAH A JINÉHO UŽ NENÍ

JEŠAJAHU 45:18 JA JSEM JAH A JINÉHO UŽ NENÍ

JEŠAJAHU 45:22JA JSEM JAH A JINÉHO UŽ NENÍ

MAREK 1227On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte.“
28Jeden ze znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: „Které přikázání je ze všech nejdůležitější?“
29Ježíš mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli – JAH  je náš Bůh, JAH  je jediný.30Proto miluj JAH , svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné přikázání není důležitější než tato dvě.“
32Na to mu ten znalec Písma řekl: „Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj.33A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe – to je nade všechny zápaly a oběti.“

JOCHANAN 173A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, JAHUŠUA  Krista

KORYNTSKÝM 8:4Pokud tedy jde o požívání masa obětovaného modlám: Víme, že „modla neznamená vůbec nic“ a že „není žádný Bůh než jediný“.5Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada),6pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec!!!, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – JEŠUA  Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.

 

JAKOV 1:13.Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.(JEŠUA HAMAŠIJAH BYL PŘEDCE POKOUŠEN NA POUŠTI SA-ANEM!!TAK JAK MŮŽE BÝT TROJJEDINÝBUH???))

JAKOV 2:19Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!20Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová?

PETROS 3:1818Vždyť i MAŠIJAH Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k JAH (Bohu.)

 

takže KATOLICKÁ CÍRKEV MÁ 25% HOMOSEXUÁLNÍCH  KNĚŽÍ MIMO JINÉ PEDOFILŮ,KTEŘÍ SAMOZŘEJMĚ MAJÍ " POVOLENÍ SPOVÍDAT!(nevím od koho) I KDYŽ PAK PO NOCÍCH MAJÍ POMĚR S JINÝMI MUŽI A  znásilnují děti,( A TO PODLE NICH MAJÍ DUCHA SVATÉHO HA HA) !!!!PAPEŽ JE NEOMYLNÝ REPTILIAN A ŠTĚTKA SATANA SPOLU SE VŠEMA KARDINÁLMI ,KTEŘÍ SI NECHÁVAJÍ BOZKAT RUCE A ZA VŠECHNO JSI NECHAJÍ DOBŘE ZAPLATIT ,VŠICHNI JSOU PROTO MILIONÁŘI

všichni kněží ,biskupové kardináli  a papežové skonči v pekelné propasti!!!!!!!!!!!!!jsou to lháři kteří učí SA-TANOVO UČENÍ

MATITJAHU 10:8
Nemocné uzdravujte, malomocné očišťujte, mrtvé křiste, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

VATIKÁNSKA BANKA JE NEJBOHATŠI BANKOU SVĚTA!!!!

KATOLICKÁ CÍRKEV NAMÍSTO JEDINÉHO PRAVÉHO HAKADOŠ JAH UCTÍVA NEJAKOU marii ke které se oni modlí JEŠAJAHU 8 ,namísto jediného EL ŠADAJ (BŮH VŠEMOCNÝ) MAJÍ 3 BOHY !!!

!A UCTÍVAJÍ ANDĚLI I KDYŽ TO V BIBLI SÁM ANDĚL HAKADOŠ JAHOVAH NECHCE NEBOT ŘÍKÁ JOCHANANOVI(JANOVI) VE 22 KAPITOLE:

zjevení jana 22.8 A já JOCHANAN( Jan) jsem tyto věci viděl a slyšel. A když jsem je uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval.
9.Ale on mi řekl: "Hleď, abys to nedělal! Neboť jsem spoluslužebník tvůj i tvých bratrů proroků a těch, kteří zachovávají slova této knihy. Klaněj se  JAHOVAH(Bohu.)!!!!!"

TAKŽE A ABY TO NESTAČILO KLANĚJÍ SE SOCHÁM (DUCHÚM ZEMŘELÝCH )A MODLÁM ZE ZLATA A STŘÍBRA

ZJEVENÍ 9:20Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí

NA SVÝCH LUCIFERIÁNSKÝCH "MŠÍCH PŘÍMO VE VATIKÁNU VZÍVAJÍ LU-IFERA!!!

VIZ VIDEO SEVENROSES.CZ

 http://www.sevenroses.cz/index.php/lucifer-song-at-vatican-black-mass

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.