tak jdeme na to 

JAK MOHL JAHUŠUA SPLNIT NEDOKONALÝ ZÁKON V DOKONALOSTI ??NEMOHL

 

boha nikdo nikdy neviděl jeho jednorozený syn o něm vydal svědectví pravda tudiž koho viděl jezue s mečem no velitele vojska božího koho viděl avraham u mamre koho viděla hagar koho viděl jisrael ,moše gedeon david........a všichni proroci s kým mluvili, kdo je ten co přebývá v keři v ohni???

ano ehje ašer ehje sar cva el ŠADAJ JAHUŠUA ,HAKADOŠ EL JISRAEL ON JE TEN KÁMEN NA KTERÉM JE 7 OČÍ COŽ JE 7 DUCHÚ NEBOLI PROCHÁZEJÍVÍ SE MEZI 7  MENOROT COŽ JE 7 DUCHŮ

JAHUŠUA JE TEN KDO ZABIL KAŽDÉHO PRVOROZENÉHO V MICRAJIM ON JE TEN KDO ZABIL 185.000 A AŠUR VOJSKA ON JE TEN KDO VYVEDL TAK JAK ŘÍKA TORAH JISRAEL Z MICRAJIM

2MOŠE 14:19 Vtom se Boží POSEL který kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul, postavil se za ně

2 MŠE 32:34 Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj POSEL půjde před tebou. Až však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích.“

33:11 Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem.  33:14 Ten odpověděl: „Má TVÁŘ půjde s tebou a dám ti odpočinout.“

TEN POSEL MÁ OBROVSKOU MOC JE VELITEL VOJSKA A ZÁROVEN V NĚM JE JMÉNO JAH A MÁ MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY JE TO PSÁNO V 2 MOŠE 23:21

19Nejlepší prvotiny své země přines do domu EL ŠADAJ , svého Boha.
Nevař kůzle v mléce jeho matky.“
20„Hle, posílám před tebou POSLA , aby tě opatroval na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. 21Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění – vždyť v něm přebývá mé jméno! 22Budeš-li jej(JAHUŠUA) však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám(OTEC), budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.
23Můj POSEL (HEBR.MALACH )půjde před tebou a přivede tě k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kanaáncům, Hivejcům a Jebusejcům. Až je vyhladím, 24nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusy. 25Budete sloužit EL ŠADAJ , svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě.

TUDIŽ OTEC JE VŠUDE A MLUVI Z OBLAKU ,SYN JE OHĚN KTERÝ, NIČI NEPŘÁTELE A UKAZUJE MOC MÁ MEČ A JEHO JMÉNO JE SLOVO BOŽÍ !!!, TADY VÁM PADÁ TROJICE , NEMLUVĚ O TO MŽE DUCHŮ JE 7 TUDIŽ KDYŽ UŽ ,TAK  BY BYL DEVITIJEDNNÝ (OTEC SYN A 7 DUCHŮ -PROBLÉM JE TEN ,ŽE JAK DUCHY TAK SYNA STVOŘIL OTEC ,A SYN JE PO JEHO PRAVICI TUDIŽ NENÍ V NĚM ALE U NĚHO A  PROCHÁZÍ SE MEZI 7 MENOROT CO JE 7 DUCHŮ (OHNIVÝCH  PLAMENŮ)KTERÉ JSOU PROCHÁZEJÍCÍ CELOU ZEMI!!!

 

 

jelikož Jahušua syn boha všemohoucího EL ŠADAJ ,JE SLOVO ,KTERÉ SE STALO TĚLEM ,je to tak křestané,že ok

to znamená že syn se zjěvil  avrahamovi a řekl že toto je moje smlouva ....s tebou každý mužský se musí obřezat ,chápete to? vs křestanství pavel ,který píše ja pavel vám říkám obřízka je židovský báj A CO VÁM PŘÍRODA NEŘÍKÁ ŽE JE OHAVNOSTÍ MÍT DLOUHÉ VLASY 

COŽE__??? JEDINNY SLIB KDY SE MUŽ NEBO ŽENA ZASVĚTÍ K  SLUŽBĚ K JAHUŠUA JE NAZIR OD SLOVA NEZER KORUNA NEBOT KDYŽ JSI NESTŘÍHÁ VLASY (CO JE JEDEN Z PODMÍNEK NAZIRSTVÍ) MÁ KORUNU EL ŠADAJ A OBROVSKOU MOC!!!!

TUDIŽ PAVEL VIDĚL SVĚTLO LUX IFER A JAHUŠUA JE OHEN NIKDO NIKDY NEVIDĚL JAHUŠUA JAKO SVĚTLO NIKDO !!!

TAKŽE KDYŽ PŘÍJMETE PAVLA PŘÍJMÁTE LUCIFERA ,ČTU ŽE MNOHO BISKUPŮ A KARDINÁLŮ UZNÁVAJÍ ŽE PAPEŽ JE Z TOHO ZLÉHO ,ALE ZÁROVĚN ŘÍKAJÍ ŽE CÍRKEV JE V POŘÁDKU A POŘÁD MÁ DUCHA SVATÉHO 

TAK SKUSME SI TO PROBRAT KAŽDÝ KNĚZ SE NECHÁVÁ VOLAT OTEC  NEBO VLDYKA CO JE V PŘÍMÉM ROZPORU PŘÍKAZU SYNA BOŽÍHO KTERÝ ŘEKL ,NIKOMU NEŘÍKEJTE OTEC JEN JEDEN JE VÁŠ OTEC NA NEBESÍCH -SATANIZMUS

KAŽDÝ KNĚZ VYŽADUJE ABY SE SPOVÍDAJÍCÍ POKLEKL PŘED KNĚZEM U SPOVĚDI NEBO LIDÉ KLEKAJÍ PŘED MODLAMI MARIE TZV. SVATÝCH A MODLOU POSTAVY NA KŘÍŽÍ ,PODOTÝKÁM TO JE OSLAVA SMRTI ,PROTOŽE JAHUŠUA NEZVÍTĚZIL PROTO ŽE BYL UKŘIŽOVÁN ALE PROTO ŽE ODOVZDAL NEPORUŠENÉHO DUCHA OTCI ,PROTOŽE SPLNIL SVATÝ DOKONALY ZÁKON ,PROTOŽE ON JECTEN ZÁKON V DOKONALOSTI ,KTERÝ SÁM NAPSAL A DAL NA HOŘE CHOREB MOŠEMU JELIKOŽ BOHA OTCE NIKDO NEVIDĚL!!!!!

TAKŽE SI VY KŘESTANÉ PŘEDSTAVTE ŽE KDYŽ JE JAHUŠUA SLOVO TAK TO SLOVO MUSÍ BÝT DOKONALÉ ,ALE TO MÁTE PROBLÉM ,PROTOŽE VÁŠ PAVEL ŘÍKÁ ŽE ZÁKON JE NEDOKONALÝ A ŽE JE TO HNŮJ MIMO TPÍŠE PAVEL ,ŽE ZÁKON JE KE SMRTI !!!!!

DEBILIZMUS KŘESTANSTVÍ JE NEUVĚŘITELNÝ TAK SKUSME ,JAHUŠUA SYN KTERÝ JE SLOVO, TO ZNAMENÁ 5 KNIH MOŠE ZÁKON PROROCI A ŽALMY , TUDIŽ ON JE STĚLESNENÍM ZÁKONATAK TO  UŽ NEPLATÍ JE TO HNŮJ JE TO K SMRTI A TO CO ŘEKL PAVEL TO TED PLATÍ A MY HURÁ MŮŽEME ŽRÁT MASO OBĚTOVANÉ MODLÁM MÁME SVOJE VLASTNÍ SVÁTKY SVŮJ KALENDÁŘ SVĚTÍME SILVESTER A STAČÍ JÍT NA SPOVĚD A VŠICHNI PŘED SOUŽENÍM PŮJDEME DO NEBES LEŽ LEŽV LEŽ 

PROTOŽE TO ŘEKL PAVEL NO NEBER TO ,

MATKA KTERÁ PORODILA SYNA HEBREJKA S RODU JUDA MÁ JMÉNO MIRJAM NEEXISTUJE JMÉNO MARIE V HEBREJŠTINĚ TUDIŽ VŠECHNA TA FATIMSKÁ ZNAMENÍ JSOU OD lucifera ,protože tá paní se představila jako maria ups ,ale jsou pravdivá protože BUDOU TY KNĚŽÍ A KARDINÁLOVÉ A BISKUPOVÉ VRAŽDĚNI UVIDÍME JESTLI JIM EL ŠADAJ POMŮŽE!!!každý kněz dává svůj slib lojalIty přes biskupa papeži pak, biskup přes kardinála papeži a pak kardinálové všichni líbají prsten papeži ,tudiž když papež je reptilián ,to znamená přímé satanovo potomstvo a všichni  američtí  prezidenti ,kteří jsou reptiliáni se chodí poklonit reptiliánovi františkovi tak to znamená že každý kdo mu je lojálny tudiž celá katolická obec 1.3 miliardi lidí jsou prokletí, protože dogma katolická je založená na pyramidě  která říká že papež je svatý a neomylný to každý katolík musí uznat u biřmování ,které probíhá před knězem který je lojální papeži reptiliánovi ,chápete to tudiž každý kostel je proklet ,a každý katolik je proklet a každý kněz je proklet a každá sestra je prokletá

jahušua ve 5 knihách moše v prorocích jasně říká že to je ta největší ohavnost smilnit a líbat a klekat před modlami sochami nebo před lidmi!!! ,protože jen bohu el šadaj JAH  se máme kořit a jemu jedinnému sloužit a jeho jedinného milovat celým srdcem  sám syn boh živého to řekl a přikázal!!!!mat matitjah4:10 2 moše 20 

křestanství popírá slovo boží jahušua který je 5 knih moše proroci žalmy , protože on je počátek stvoření  je tady od počátku ,víte kdy jsem to pochopil na 1000 procent že pavel je falešný luciferův svědek? ,když jsem byl v Jerušalom a el ŠADAJ SKOUŠEL MOJI VÍRU A LOJALITU A PŘIŠLI ZA MNOU RABÍNI DEN CO DEN A ŘÍKALI MI V NOCI TĚ ZABIJEME BLA BLA , A JÁ JSEM ZŮSTAL ,PRAVÝ PROROK PRAVÝ SLUŽEBNÍK PRAVÝ KOHEN BY se NIKDY NEODVOLAL K POHANSKÉMU CÍSAŘI JAK TO UDĚLAL TEN VÁŠ KŘESTANSKÝ KRISTUS (PROTOŽE JAHUŠUA KTARÝ JE DOKONALÝ ZÁKON VE SLOVU TO URČITĚ NENÍ,toho popíráte a dokonce o něm říkáte že je nedokonalý ,tudiž pro vás křestani je el všemohoucí nedokonalý a jeho slovo je nedokonalé jste lháři a svine lucifera!!!!) !!!!NIKDY ALE RADĚJ BY ZEMŘEL, PRO PRAVDU POKU JE OD EL ŠADAJ ,TAKOVÝ PRAVÝ PROROK SE NEBOJÍ PROTOŽE VÍ ŽE EL ŠADAJ JE S NÍM A ŽE NEMŮŽE PROHRÁT 

 

5 BOOK OF mOŠE :6:1-19

                            13:1-5

Ješajahu  40:5-8

               51:8

  1.  31:31-34

                  33:20

                  33:25-26

  1.  36:26-27

                  37:26  

   Zekarjah     8:8

      Psalms   111:7,8

                    117:2 

                   119:44,89,96,142,152

            Chadaš berit

                             Matitjahu 5.17

                                            7:21

                                            23:1-4

                                            23:34

                            marek      12:28-34                         

                           Lukas        16:17  

                          Jochanan     5:45-47

                                             6:45-46

                                             7:16-24

                                             8:17 

                                             8:36-38

                                             10:35

                                              12:48

                                             14:15

                                             17:17hh

vy sami křestané popíráte to co řekl syn v 5 knihách moše prorocích a vaším mašiah je" ja pavel vá říkám!!!jste modláři a modlíte se k mrtvým nosíte kosti tzv svatých jejich lebky ale el šadaj je bohem živých nebot v jeho synu jsme všichni živí!!!!klekáte před reptiliánem františkem, takže jste prokletí a vy protestanti taky máte pavla takže tá samá dogma jen v žlutém

ehje ten který přebývá v kríku v ohni, ten který se zjevil a mluvil tváři v tvář s mošem ten prorok o kterém píše 5 moše 18:15 ten posel ve kterém je jméno JAH ,ten kterÝ JE ZÁKON  svatý a dokonalý a věčný jste odvrhli a přijali pavla který není apoštol neviděl ohen ALE LUX  a není jeden s 12 !!!!!

 

HAGADOL HACOHEN BEN JOSEF NAZIR KOREŠ ELIJAHU LAVAN 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.