5.blud 

Matitjahu 12:40  Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. 

(Ješua Hamašijah byl v srdci země 3 DNI  , ale určitě NEBYL V SRDCI ZEMĚ 3 NOCI !!!Jinak by byl vzkřísen  NA ČTVRTÝ DEN!!!A to není pravda , protože s písma víme, že byl vzkříšen na první den po  SVÁTKU ,KTERÝ BYL 15.1. -PO PRVNÍM DNU NEKVAŠENÝCH CHLEBŮ , NA KTERÝ SE NESMÍ PRACOVAT A PODLE  3MOŠE  23K  SE MÁ ODPOČÍVAT A JE V TENTO DEN  NAŘÍZENO SVATÉ SCHROMÁŽDĚNÍ!!!!

  1. Matitjahu28:1Když skončDEN ODPOČINKU  a svítalo první den týdne, přišla se MIRJAM( Marie) Magdalénaa ta druhá Mirjam(Marie) podívat na hrob.2Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm.3Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh.4Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví.

Lukas-23:56Vrátily se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly odpočinek!!!
24:1Brzy ráno prvního dne v týdnu!!! vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu.2Našly však kámen odvalený od hrobu,3a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ješua.4Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu.

6.blud 

Skutky apoštolské 7:14  Pak si Josef vzal k sobě svého otce Jakova a všechny své příbuzné; bylo jich sedmdesát pět. -BLUD

Genesis 46:27  K tomu synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě, dva. Všech duší domu Jakovova, které vešly do Egypta, bylo sedmdesát. 

(Nebylo jich sedmdesát pět!!!, ale  bylo jich sedmdesát!!!) 

7.blud 

Skutky apoštolské 7:53  Přijali jste Boží zákon z rukou andělů-BLUD, ale sami jste jej nezachovali!" 

2.Moše 34:1  Hospodin řekl Mošemu: "Vytesej si dvě kamenné desky jako ty první, já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztříštil. 

2. Moše 34:5  Tu sestoupil  JAH  v oblaku. Moše tam zůstal stát s ním a vzýval  JAH  jméno. 

34:28  A byl tam s  JAH  čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. 

29  Když pak Moše sestupoval z hory Sinaj, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Moše nevěděl, že mu od rozhovoru s JAH  září kůže na tváři.

(Sám El Hakadoš Abba , SKRZE SYNA JAHUŠUA HAMAŠIJAH  dal Mošemu DESATERO NA DVOU KAMENNÝCH  DESKÁCH NA HOŘE SINAJ  !!!) 

8.blud 

Matitjahu 6:9  Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. 

10  Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. 

11  Náš denní chléb dej nám dnes. 

12  A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. a neuved nás do pokušení ale zbav nás od zlého

el šadaj nikdy neuvádí do pokušení ,uvádí v pokušení satan takže 2000 let se modlí křestané uplnou blbost!!!!

 

List Jakova 1:13  Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. EL  nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. 

14  Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. 

15  Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. 

9.blud 

Lukáš 14:26  Jde-li kdo ke mně, a nemá-li v nenávisti!!! otce svého, i mateře, i ženy, i dětí, i bratří, i sester, ano i té duše své-BLUD, nemůže býti mým učedlníkem.

(Sám Lukáš v 10.kapitole jasně píše Miluj blížního jako sám sebe, což je v absolutní rozporu se 14.kapitolou. JAHUŠUA  nikdy nemohl nikomu z apoštolů říct takovou LEŽ,že byhom měli nenávidět!!,abyhom se mohli stát jeho učedníky.)

Lukáš10:27  On mu řekl: "`Miluj  JAH , Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe´."

Matytjahu 19:19  cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."

                  22:39  Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.

Marek 12:29  JAHUŠUA odpověděl: "První je toto: `Slyš, Jisraeli,  JAH , EL  náš, jest jediný!!!

12:30  miluj  JAH , Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´

12:31  Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě není.

10.blud 

Jochanan - Jan 20:28  Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh.-BLUD

(Je mnohokrát psáno v písmu, že Ješua je Syn Boží, prorok, Syn člověka, pomazaný, služebník, král Jisrael , Syn Boha živého, milovaný Syn, ale jenom jednou!!! v celém písmu je psáno, že JAHUŠUA  je Bůh????!!!

Všichni z apoštolů a proroků nazývali JAHUŠUA  Mašijah - pomazaný, Syn Boha živého,Synem Boha nejvyššího, nazývali ho prorokem, sám Ješua se nazýval Synem člověka,Synem Božím, nebo králem Židů. Ale nikdy Ješua sám o sobě neřekl, že je Bohem!!! Podle Mošeho zákona, který jasně mluví o tom, že musí být pravá výpověď dvou nebo tří svědků, tato výpověď Tomáše, je jedinou výpovědí v celém písmu!!!, kde nazývá JAHUŠUA Bohem. Kdyby to byla pravda, že JAHUŠUA je Bůh, bylo by to v písmů psáno mnohokrát. !!!

 4. Moše 35:30  Každého vraha, který někoho zabil, bude možno odsoudit k smrti jen podle výpovědi několika svědků; k jeho usmrcení nestačí výpověď jednoho svědka. 

5.Moše 17:6  Ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nebude usmrcen na základě výpovědi jediného svědka. 

5.Moše 19:15  Nepovstane jen jediný svědek proti někomu v jakémkoli zločinu, v jakémkoli prohřešku a při jakémkoli hříchu, jehož se někdo dopustil. Soudní výrok bude vynesen podle výpovědi dvou nebo tří svědků. 

Matitjahu 18:16 Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra.Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď´. 

  1. Jochanan8:14Ješjim odpověděl: „Ačkoli svědčím sám o sobě, mé svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu.15Vy soudíte tělesně, já nesoudím nikohoJestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám,ale se mnou i ten, který mě poslal.17  I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé!!!

11 NESROVNALOST 

 KTERÉ JE SPRÁVNE

MATITJAHU28:1Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob.
2Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm.3Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh.4Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví.
5„Nebojte se,“ řekl anděl ženám. „Vím, že hledáte ukřižovaného JAHUŠUA.6Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel.7Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci.

 

MAREK 16.1Když skončila sobota,mirjam( Marie) Magdaléna, Mirjam (marie) Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Jahušua.2Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu.3Říkaly si: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu?“
4Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký).5Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly.6On jim však řekl: „Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili.7Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrosovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl.“
8A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály.9V neděli ráno, když JAHUŠUA vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve  MIRJAM(Marii )Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.10Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali.11Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili.12Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov.13Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili.

 

LUKAS 24:1Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu.2Našly však kámen odvalený od hrobu,3a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána JAHUŠUA.4Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu.5Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?6Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal:7‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.‘“
8Tehdy si vzpomněly na jeho slova,9a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním.10Byly to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a ostatní, které byly s nimi. Řekly to apoštolům,11ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili ji

 

Jochanan 20:1Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu,2běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl JAHUŠUA  rád, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!“
3Petros  se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu.4Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první.5Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel.6Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna.7Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť.8Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil.9(Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých.)10A tak se ti učedníci vrátili zpět.
11Mirjam(marie) ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu12a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou.13„Proč pláčeš, ženo?“ zeptali se jí.
„Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali,“ odpověděla.
14Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Jahušua  (nevěděla ale, že je to on).15„Proč pláčeš, ženo?“ zeptal se jí Jahušua. „Koho hledáš?“
V domnění, že je to zahradník, odpověděla: „Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ať si ho mohu odnést.“

které svědectví je pravda ? a zákonitě další tři jsou lži!!!! 

bylo to za TMY  nebo už vycázelo SLUNCE a kdo přišel k hrobu ,byla tam sama Mirjam nebo s tou druhou -mirjam nebo tam byla i salome NEBO Johanana ? byl tam jeden anděl nebo dva andělé ,byl už kámen odvalen  nebo ho odvalil  anděl , bylo zemětřesení nebo ne , přišli k hrobu učedníci NEBO NE?Viděla už u hrobu Mirjam magdalská JAHUŠUA NEBO NE AŽ CESTOU ZPÁTKY??? ANO TOLIK JE TAM NESROVNALOSTÍ , RUACH HAKADOŠ JE DOKONALÝ  A PRAVDIVÝ !!!TAKŽE , KDYBY BYLO PÍSMO PSÁNO RUACH HAKADOŠ TAK BY MUSELA BÝT ZHODA VE VŠECH EVANGELIÍCH!!!!!!!

PROČ BY NA TŘETÍ DEN CHTĚLI MIRJAM ... UŽ ZABALENÉHO JAHUŠUA  MAZAT  MASTAMI ,KDYŽ JINDE ČTEME ŽE LAZAR BYL NA ČTVRTÝ DEN V ROZKLADU!!???

 12 NESROVNAlOST

poslední večeře 

jOCHANAN 18:28JAHUŠUA e zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka PESACH!!!,29a tak Pilát vyšel k nim. „Z čeho tohoto muže viníte?“ ptal se.

TOTO JE JEDINÉ SVĚDECTVÍ V PRAVDĚ !!!OSTATNÍ 3 EVANGELA  MARKA LUKASE A MATITJAHU JSOU DOKAZATELNĚ  LEŽ ,NEBOT JAHUŠUA NEMOHL MÍT POSLEDNÍ VEČEŘI NA PRVNÍ DEN NEKVAŠENÝCH CHLEBŮ -TO JE 15 DEN TO JE ZA PRVNÍ DEN  SVÁTKU  VE KTERÝ SE NEPRACUJE  A JE SVATÉ SHROMÁŽDĚNÍ !!!! VIZ( 3 MOŠE 23 K SVÁTKY)  KDYBY TO NTAK BYLO ŽE JAHUŠUA PODLE 3 EVANGELISTŮ MĚL POSLEDNÍ VEČEŘI V PRVNÍ DEN NEŠKVAŠENÝCH CHLEBŮ, PAK NEBYL JAHUŠUA HAMAŠIJAH BERÁNKEM , NEBOT V ČASE ,KDY SE ZAŘÍZL BERÁNEK NA PESACH  ,BY HO ON SÁM JEDL!!!!

 

(Je mnoho nesrovnalostí v písmu!!! A NĚKTERÉ  z těchto deseti bludů(NESROVNALOSTÍ  J SOU  napsány  v písmu jenom jedenkrát v Nové smlouvě. Přitom všech deset je tak zásadních, a přitom v rozporu s celým zbytkem písma, které i těchto deset  bludů usvědčuje ze lži. Podle Mošeho zákona je platná jenom výpověd dvou nebo tří svědků, tudíž to co je napsáno v písmu jednou a přitom tak zásadní!!!není platné a je to lež, a takovou lež nemůžeme přijmout, písmo je inspirováno Duchem Božím, ale je v něm mnoho rozporů a několik lží, které nejsou z Ducha Božího - RUACH HAKADOŠ -( Duch Boží) přichází v pravdě a tak kdyby, celé písmo bylo z Ducha Božího, nebylo by možné, aby v písmu byl rozpor. Písmo bylo v několika pasážích zfalšováno , tak jak o tom píše Jeremjahu 8:8 - Jak můžete říkat: »Jsme moudří, my máme  JAH zákon«? Ano, jenže jej falšuje falešné rydlo písařů. !!!. Vše, co je psáno jen jednou v nové smlouvě, doplnil nebo dopsal skrze své služebníky ten „zlý“ , aby vytvořil mnoho denominací, které stojí proti sobě, aby vytvořil falešné dogmy, změnil zákony a svátky a na konci, když přijde mohl písmo zdiskreditovat tím, že poukáže na rozpory a nesrovnalosti , která jsou v písmu napsaná, jako v těchto deseti bludech . )

 PROČ BY JINAK JAHUŠUA HAMAŠIJAH SKRZE APOŠTOLA JOCHANAN VE ZJĚVENI ŘEKL :Duch a Nevěsta říkají: „Přijď!“ Kdo slyší, ať také řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života.18Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá,  JAH  mu přidá ran v této knize zapsaných.19Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, JAH  odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných. 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.